RGA-inligting

FHARGA

Waar? Rekeningkunde & Statistiekgebou, hoek van Victoria- en Bosmanstraat asook CJ Langenhoven Studentesentrum Vlak 1 Vir Wie? Fakulteit Ekonomiese en Bestuurswetenskappe www? http://www.sun.ac.za/fharga/ Wie's daar? Langenhoven Studentesentrum vlak1: Bestuurder: mnr Johan van Rooyen, tel 021-808 4113, Hoof Tegniese Beampte: mnr Chris Bosman, tel 021-808 3436, Assistent Tegniese Beampte : mnr Thurlo Muller, tel 021-808 3829. Rekeningkunde & Statistiekgebou: Tegniese beampte: Remé du

FIRGA

Plessis, tel 021-8083436. Waar? Siviele Ing-gebou, 3de Vloer, (Kamer S303) Vir Wie? Fakulteit Ingenieurswese www? http://www.firga.sun.ac.za Wie's daar? Bestuurder: mnr Andre du Toit, Tel 021-808 3562, adt@sun.ac.za, Kamer S205, Senior Tegniese Beampte: mnr Bennie Lindoor, tel 021-808 4415, bennie@sun.ac.za, Kamer S303, (agter in FIRGA) Tegniese Assistent: Quinton Hendrikse, qlh@sun.ac.za, Kamer S207

HUMARGA

Waar? 3de vloer, Letteregebou, Merrimanlaan Vir Wie? Fakulteite Lettere & Wysbegeerte, Opvoedkunde, Regsgeleerdheid, Teologie, blinde en swaksiende studente.van alle fakulteite. www? http://www.sun.ac.za/humarga/ Wie's daar? Bestuurder: mnr Jan Louw, Tel 021-808 2235, Kamer 301, Hulptoonbank, Tel 021-808 2129, Kamer 306

NARGA

Waar? NARGA A, B & Oop Area - Administrasie Blok A NARGA C & D - Kamer van Mynwese-gebou NARGA E, F, G & H- Natuurwetenskappe, 3de Vloer Vir Wie? Fakulteit Natuurwetenskappe & AgriWetenskappe www? http://www.sun.ac.za/narga/ Wie's daar? Bestuurder: me Ilse de Kock, Tel 021-808 2682, AI Peroldgebou, Kamer 2016b, Senior Tegniese Beampte: Mnr Ed Burger, NARGA lokaal 2091, Tel 021-808 2562 en Eerste Tegniese Beampte Mnr Paul Erasmus, Natwet 3023, Tel 021-808 2698 33

CUA - information

FHARGA

Where? Accountancy & Stats Building, c/o Victoria & Bosmanstreet and CJ Langenhoven Student Centre Level 1 For Whom? Faculty of Economic & Management Sciences www? http://www.sun.ac.za/fharga/ Who's there?

FIRGA

Langenhoven Student Centre Level 1: Manager: Mr Johan van Rooyen, Tel 021-808 4113, Chief Technical Officer : Mr Chris Bosman, Tel 021-808 3436, Assistant Technical Officer : Mr Thurlo Muller, tel 021 808 3829. Accountancy & Stats Building: Technical Officer: Remé du Plessis, tel 021- 8083436. Where? Civil Engineering Building, 3rd Floor, Room S303 For Whom? Faculty of Engineering www? http://www.firga.sun.ac.za/ Who's there?

HUMARGA

Manager: Mr Andre du Toit, Tel 021-808 3562, adt@sun.ac.za, Room S205, Senior Technical Assistant: Mr Bennie Lindoor, Tel 021-808 4415 bennie@sun.ac.za, Room S303 (at the back of FIRGA), Technical Assistant: Quinton Hendrikse, qlh@sun.ac.za, Room S207 Where? 3rd Floor, Arts Building, Merriman Avenue For Whom? Arts, Education, Law & Theology faculties, blind & partially sighted students of all faculties. www? http://www.sun.ac.za/humarga/ Who's there?

NARGA

Manager: Mr Jan Louw, Tel 021-808 2235, Room 301, Helpdesk, Tel 021- 808 2129, Room 306 Where? NARGA A, B & Open Area Administration Block A NARGA C & D - Geology building NARGA E,F,G&H Natural Sciences building,3rd floor. For Whom? For the Science and AgriSciences faculties www? http://www.sun.ac.za/narga/ Who's there? Manager: Ms Ilse de Kock, Tel 021-808 2682, AI Perold Building, Room 2016b, Senior Technical Officer: Mr Ed Burger, NARGA room 2091, Tel 021-808 2562 & Principal Technical Officer Mr. Paul Erasmus, Natural Science, Room 3023, Tel 021-808 2698

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center