Sithuthukisa umphakathi

METRO30

Septhemba - 13 Okthoba 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 2

UMASIPALA UQINISA EZOKUPHEPHA ITHEKU LIQEDA UKWEBIWA KUKAGESI

GUGU SISILANA UBUHOLI obusha boMkhandlu kaMasipala weTheku sebuthathe izinyathelo ezinqala eziqinisekisa ukufinyelela kwezidingongqangi kubantu, ukudaleka kwamathuba omsebenzi nokuqeda nya ngenkohlakalo eDolobheni. IMeya uZandile Gumede mhlaka 21 Septhemba yethule ngokusemthethweni inombolo kaWhatsApp yokubika izinkinga eziphathelene namanzi engu-073 148 3477. Le nombolo izonikeza izakhamuzi kanye nabanikazi bamabhizinisi ithuba lokubika ngazo zonke izinkinga zamanzi noma nini noma kuphi besebenzisa omakhalekhukhwini babo. ?Sinombono ngekusasa leDolobha lethu, lo mbono ubandakanya ukusebenzisa ubuchwepheshe besimanje ekuhlinzekeni ngezidingongqangi. Sasho zisuka amadadla ukuthi sizosebenza ubusuku nemini ukwenza abahlali bethu beziqhenya ngeDolobha lethu,? kusho uGumede. Emuva kwezinsukwana nje ebekwe kwesobumeya, uGumede uhlangane nabasebenzi boMkhandlu ababalelwa ku-400 abasezikhundleni zokuphatha, okubalwa kubo noMphathi Dolobha. Inhloso yokuhlangana nalaba kwakuwukuqinisekisa ukuthi zonke izinhlelo zokulethwa kwezidingongqangi zihambisana nohlelo lwentuthuko oludidiyele lukaMasipala. Ukuze kuqinisekiswe ukuthi abantu baphila impilo esezingeni nehloniphekile, ikakhulukazi labo abahlala ezindaweni ebezinganakiwe phambilini, uGumede uthe kusukela ethathe isihlalo sobumeya uMasipala usuwakhe izindlu ezingu-588 ezintsha, kanti izindlu ezingu-132 ezakhiwa ngaphambi kuka-1994 esezilungiswe kabusha bese kuthi ezingu-38 eziqashisayo esezidluliselwe kubahlali. UGumede uthe uphiko lwamaPhoyisa oMkhandlu selukhiphe izinhlawulo ezingu-19 274 kubashayeli kanye nezimvume zokuboshwa kwabantu ezingu-1 536. Abalelwa ku-6 344 amathikithi ezinhlawulo asekhishwe yilolu phiko mayelana nokuphulwa kwale mithetho kaMasipala elandelayo: ukuHweba emgwaqweni, umthetho wokulawula izinto eziwuhlupho kanye nendlela yokuziphatha ezindaweni zomphakathi kanye nomthetho wamabhishi. Lo mnyango uphinde wakhipha ezinye izinhlawulo ezimayelana nokwakha endaweni kaMasipala ngokungemthetho ezibalelwa ku-59. UGumede ugcizelele ngokuthi uMasipala uzoqhubeka nokuqinisekisa ukuthi labo abephula umthetho bazoyikhotha imbenge yomile. ?Ngaphakathi eMnyangweni wamaPhoyisa oMkhandlu sekusungulwe i-Multi Operational Response Team kanti lokhu sekwenze isimo saba ngcono kakhulu uma kubikwa ngokudliwa kwezindawo zikaMasipala, ukuvinjelwa kokulethwa kwezidingongqangi kanye nokuntshontshwa kwengqalasizinda,? kusho uGumede. UMasipala usukhiphe izixhwayiso ezingu-27 ezinikwe abanikazi bezakhiwo ezibolile. Ngokusebenzisana namaphoyisa, uMasipala ubophe abantu abangu-12 ababanjwe bephethe izidakamizwa kanye nabangu-13 abakuleli ngaphandle kwezimvume eziqondile. Abantu abangu-537 sebebuyiselwe ohlelweni lokuphakelwa amanzi. Kusukela ngo-Agasti kuze kube manje, sekufakwe abahlali abangu-1 076 ngaphanse kohlelo lukagesi othengwayo kanti bangu-73 bogesi okhokhelwa ngenyanga asebefakiwe. gugu.mbonambi@durban.gov.za NONDUMISO MATHOMANE KUBE yimpumelelo ukwethulwa kohlelo olusha lukaMasipala lokubika izinkinga eziphathelene namanzi ngokusebenzisa uWhatsApp. Kuze kube manje uMasipala usuthole imiyalezo engaphezu kuka- 500 kusukela wethule lolu hlelo mhlaka 21 Septhemba. UMasipala wethule loluhlelo njengeminye wemizamo yokwenza kube lula ukuxhumana nabahlali baseThekwini abangu-3.5 million, ukusheshisa ukuhlinzeka izidingongqangi, ukusheshisa ukulungiswa kokuvuza kwamanzi kugwemeke nokumosheka kwamanzi. Inombolo yokubika izinkinga zamanzi kaWhatsApp ithi: 073 148 3477. Kule nombolo kamakhalekhukhwini abahlali baseThekwini bazokwazi ukubika amanzi avuzayo, amapayipi aqhumile, ukuxhunywa kwamanzi ngokungemthetho, izitamukoko ezivalekile, ukunqamuka kokusatshalaliswa kwamanzi kanye nokunye okuningi okuphathelene namazi. Konke lokhu bazobe bekubika eMnyangweni kaMasipala wezaManzi nokuThuthwa kweNdle (EWS). Lolu kuzokuba wuhlelo lapho umphakathi kanye namabhizinisi bezokwazi ukubika zonke izinkinga eziphathelene namanzi noma nini futhi noma yikuphi besebenzisa amafoni abo. UMasipala uthola izingcingo ezisukela ku-58 000 kuya ku-102 000 esikhungweni sawo esemukela izingcingo kanti u-80 phesenti walezi zingcingo uphendulwa esikhashaneni esiyimizuzwana engu- 20. Ngaphezu kwalokho uMasipala uphinde uthole ama-email angu-9 142 kanye nemiyalezo engu-514 njalo ngenyanga. UMasipala ubeka phambili amapayipi aqhumile kunalawo avuzayo ukwenzela ukuthi kungamosheki amanzi ahamba engakhokhelwe. U-86% wamapayipi aqhumile ulungiswa kungakapheli ngisho usuku, kanti u-95% ulungiswa esikhathini esiyizinsuku ezimbili. Kanti ngaphezu kwalokho u-60% wamanzi avuzayo ulungiswa esikhathini esingangosuku kanti u-78% wawo wona ulungiswa ezinsukwini ezimbili. Kulolu hlelo lweWhatsApp abahlali bazokwazi nokuthumela inombolo yesikhonkwane okuyisona esizosho ukuthi inkinga okukhulunywa ngayo ikephi nendawo. Kwesinye isikhathi abahlali bazocelwa ukuba bathathe izithombe zento abayibikayo ukuze kuzoba lula ukufaka izinkinga zabo ohlelweni. IMeya yeTheku uZandile Gumede isishayele ihlombe lesi sinyathelo yengeza ngokuthi yathatha isinqumo sokubeka phambili ukuhlinzekwa kwamanzi nokuthuthwa kwendle ngenkathi yethula inkulumo yayo yokuqala mhla igcotshwa. ?Siyethemba ukuthi abahlali bazosebenzisana nathi,? kusho uGumede. nondumiso.mbuyazi@durban.gov.za

Usungakwazi ukubika amanzi kuWhatsApp weTheku

IKhansela uMdu Nkosi, iMeya yeTheku uZandile Gumede, iKhansela uZwakele Mncwango kanye nePhini leMeya uFawzia Peer ngesikhathi kwethulwa uhlelo olusha lukaMasipala lokubika izinkinga eziphathelene namanzi ngokusebenzisa uWhatsApp.

ITHEKU LIHLINZEKA NGEZIDINGO KUBANTU

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center