METRO

30 Juni - 13 Julayi 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 6

Anconyiwe AMAPHOYISA OMKHANDLU UMongameli uncome iTheku umkhankaso weKhuculul? iTheku

SILINDILE MALULEKA no NONDUDUZO NGCONGO IMeya yeTheku uZandile Gumede igcizelele ukubaluleka kokukhulisa umnotho wasemalokishini ngokusebenzisa uhlaka lweDolobha olubizwa ngeRadical Economic Transformation Framework. IMeya uGumede ibikhuluma ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni ibhuloho labahamba ngezinyawo KwaMnyandu elakhiwe ngemali engango R32 million elinezitolo eziwu 14. Ibhuloho labahamba ngezinyawo liyingxenye yotshalomali lukaMasipala oluphakathi kukahulumeni kanye nezinkampani ezizimele KwaMnyandu Node elizokwenza ukuthi kuphephe futhi kubelula ukuya enxanxatheleni yezitolo kanye nasesitobhini sesitimela. Lizophinde livulele osomabhizinisi abasafufusa amathuba okuthi badayise kulezi zitolo. Inxanxathela yezitolo ihlanganiswe nesiteshi sesitimela esisetshenziswa ngabantu abalinganiselwa ku 20 000 usuku nosuku. Le nxanxathela yezitolo iheha abantu abalinganiselwa ku 30 000 ngosuku. Okusho ukuthi osomabhizinisi bakulezi zitolo bazokwazi ukuxhumana nabantu Injabulo ibibhalwe ebusweni kwiMeya yeTheku uZandile Gumede ngesikhathi ivula ngokusemthethweni ibhuloho labahamba ngezinyawo elakhiwe ngemali engango R32 million KwaMnyandu elinezitolo eziwu 14. Isithombe: Zamantungwa Gumede

UMkhandlu weTheku uthuthukisa umnotho wasemalokishini

abawu 50 000 ngosuku. IMeya uGumede ithe leli bhuloho lidlala indima ebalulekile yokuletha amathuba ezomnotho kubantu. Ithe lokhu kuseyisiqalo sezinto eziningi ezinhle ezizokwenzeka KwaMyandu Node Development Framework okulindeleke ukuthi zingenise imali engaphezulu kuka R2 billion, ziphinde zihehe notshalomali oluhlukahlukene. UJabulisile Mtolo, ongumdayisi, uthe lesi sitolo sizomsiza ngokuheha amakhasimende amasha. ?Ngizokwazi ukuhlangana nabantu abaningi ngoba leli yithuba lokuthi ngiqhakambise ngomsebenzi wami kubantu abadlula kuleli bhuloho.? Leli bhuloho linendawo yokudlela kanye nendawo yokuzikhulula ezosetshenziswa osomabhizinisi abasebenza ezitolo. Ngenhloso yokukhulisa umnotho, uMasipala weTheku usuyitholile incwadi yokunweba inxanxathela yezitolo yaKwaMnyandu Mall. Lokhu kulindeleke ukuthi kwenyuse isibalo seziphathimandla zakuleli njengoba lihleli ku 21 phesenti okwamanje, kuphinde kusungule namathuba emisebenzi, kwengeze phezu kwabantu abangu 700 abasebenza enxanxatheleni yezitolo. Kanti udaba lokudayisela Ingonyama Trust umhlaba luphasiswe uMkhandlu ukuze kwakhiwe indawo yokudayisa uphethiloli. IMeya uGumede imemezele ukuthi babeke imali engu R24m yokwakha indawo yebhizinisi ezokwakhiwa eduze na KwaMnyandu. silindile.maluleka@durban.gov.za nonduduzo.ngcongo@durban.gov.za NONDUDUZO NGCONGO Uhlelo olubizwa nge- Radical Agrarian Socio-Economic Transformation (RASET) oluhlose ukuvulela abantu abamnyama amathuba ezomnotho kanye nokufukula abalimi lwethulwe uMongameli uJacob Zuma ngokusemthethweni mhlaka 27 Juni eHarry Gwala Stadium, eXopo. UMongameli uZuma uchaze lolu hlelo njengomkhankaso kahulumeni obalulekile ozovulela abantu abamnyama amathuba ezomnotho uphinde uthuthukise nezinga lempilo labahlali baseNingizimu Afrika. Lolu hlelo lusebenzisana nezifunda eziyisithupha ezakhethwa emuva kokubheka ukusebenza kwazo ngakwezolimo. Lokhu kufaka phakathi iTheku, Harry Gwala, Ilembe, Ugu, Umgungundlovu kanye noThungulu. ?Lolu hlelo luzothuthukisa izimpilo zabalimi ngokulwisana nezinkinga zokungalingani kubalimi abebecindezelekile okusenzima ukuthi bekwazi ukudayisela izimakethe imikhiqizo yabo,? kusho uMongameli uZuma. UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha neMvelo KwaZulu-Natal uSihle Zikalala obephethe uhlelo uthe lokhu kuzoguqula umkhakha wokudla ngokuhlanganisa utshalomali lukahulumeni, ukuthuthukisa abalimi abamnyama kanye nokuheha abatshalimali abazimele. ?Umkhakha wezolimo unemali eningi futhi lena yindlela yethu yokuphuthumisa uhlelo lukahulumeni lokuguqula isimo somnotho ngalo mkhakha ukuze silwe nendlala, ukushoda kwamathuba emisebenzi kanye nokungalingani,? kusho uZikalala. Ikhuluma ngohlelo lweRASET kuMasipala weTheku, iMeya uZandile Gumede ithe uMasipala usuwathengile amaloli ayisithupha okulindeleke ukuthi afike ngasekupheleni kuka-Agasti kanye nemihubhe eyakhiwa ngaphansi komhlaba eyisishiyagalolunye ezokwakhiwa ngo-Agasti e-Ottawa. Ithe seziqalile izinhlelo zeDolobha zezolimo ezokwakhiwa eClairwood Fresh Produce Market. ?Sizoyibeka phambili intsha kulolu hlelo ngoba sifisa ukwakha u 80 phesenti wamabhizinisi entsha, angamahektha awu 5 ibhizinisi lilinye. Leli thuba lizokhangiswa kuzo zonke izindawo zokuxhumana,? kusho iMeya uGumede. Iqhube yathi ukuze kukhule isibalo sabalimi abebecindezelekile kudala abazobamba iqhaza kulolu hlelo, iDolobha lizosebenzisana nosonkontileka abasemkhakheni wokutshala. nonduduzo.ngcongo@durban.gov.za

Uhlelo lokukhulisa umnotho ngomkhakha wezolimo

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center