METRO

27 Meyi - 9 Juni 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 7 Izindaba: Ikhasi 3

UHLELO LOKUHLANZA LUYAQHUBEKA

18-22 JULY

DURBAN TO HOST

PRINCESS NKABANE SEKUVULIWE ukufakwa kwezicelo ohlelweni lukaMasipala lwe-Artisan Development lokuqeqesha intsha engu-10 000 iminyaka emithathu. ITheku lizonikeza ithuba kubantu abanentshisekelo nogqozi lokwenza le misebenzi elandelayo: Ugesi, ukukhanda izimoto, ukukhanda izinjini zikadizili, ukushisela, ukukhanda ama-air conditioner namafriji, i-boilermaking, ukwakha nokukhanda imishini, ukufakela ugesi, ukufaka amapayipi amanzi, ukubaza, kanye nokwakha. Abafaka izicelo akumele babe neminyaka engaphezu kuka-35, kumele babe ngabahlali baseThekwini futhi kube ngabantu abangasebenzi. Le phrojekthi izoqasha ngokuhambisana ne-Employment Equity Strategy, okusho ukuthi kuzoqashwa u-60 phesenti wabantu besifazane. Le phrojekthi kulindeleke ukuba idle imali elinganiselwa kuR742.1 million okubalwa kuyo imali yokufunda, imihlomulo yabafundi yanyanga zonke, imali yezinto ezidingekayo kanye nemali yokuphathwa kwephrojekthi. UMphathi-Dolobha uSibusiso Sithole uthe badinga abantu abazozimisela ezifundweni zabo. ?Bonke abakhethiwe kuzomele baqinisekise ukuthi izifundo zabo baziqeda ngokwemigomo ebekwe abakwaSETA nabakwaNational Artisan Moderating Body.? Ngokwemininingwane yalolu hlelo, kuzofundwa bese kuba nesikhathi sokuyokwenza umsebenzi ezindaweni zokusebenza. Emuva kokuphothula izifundo umfundi uzobhala izivivinyo ezizomenza abe yi-Artisan ngokuphelele kulowo mkhakha awufundele. Bheka ikhasi 13 mayelana neminye imininingwane. princess.nkabane@durban.gov.za

Sekuvuliwe ukufakwa kwezicelo ze-Artisan

SIMPHIWE DLAMINI USUQALILE umsebenzi wokulungiswa kwemizila yokugijima eKings Park Athletics Stadium njengoba kulungiselelwa ukuqala kwemidlalo ye- Confederation African Athletics Track and Field Senior Championships. Le midlalo izoqala ngomhlaka 22 kuya kumhlaka 26 Juni 2016 eThekwini. Kule midlalo kuzobonakala izinkakha zabadlali abangu-822 abavela emazweni angu-52 e-Afrika. Laba badlali kulindeleke ukuba batheleke eThekwini mhlaka 15 Juni 2016. Laba basubathi banethemba lokuba bazokwazi ukuphumelela ukuya kuma- Rio Olympics ka-2016. UMengameli we-Athletics South Afrika (ASA) u-Aleck Sikhosana uthe i-Confederation of African Athletics yathatha isinqumo sokuba iTheku kube yilo elisingatha le midlalo ngonyaka ka-2014 ngoba isimo sezulu sakhona sihle kanye nengqalasizinda yalo esezingeni lomhlaba. ?Sifisa ukubonga iTheku ngokusukumela phezulu ukulungiselela le midlalo,? kusho uSikhosana. OyiBamba lePhini leNhloko yomNyango wezokuThuthukiswa kwezemiDlalo nokuNgcebeleka uSandra Khathi uthe iDolobha lizokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi le midlalo iba yimpumelelo. simphiwe.dlamini@durban.gov.za

ITheku lizosingatha imidlalo yase-Afrika

CHARMEL PAYET UKUZE umnotho wase-Afrika ukhule, osomabhizinisi abasafufusa ikakhulukazi intsha kumele badale amathuba omsebenzi. Lena yiyonanto obekugxilwe kuyo kwi-African Renaissance Festival ka-18 ebisingethwe nguMasipala weTheku kuleli sonto. Miningi imicimbi eyenziwe ukulungiselela le-Festival okubalwa kuyo nomgubho we-Africa Day, ingqungquthela yezinsuku ezimbili kanye nesidlo sokuqoqwa kwemali. Isiqubulo sale ngqungquthela, ebibanjelwe eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, besithi ?Entrepreneurs of Africa? okungosomabhizinisi base- Afrika. Lo mcimbi ubuhanjelwe yizithunywa ezivela emazweni omhlaba ebeziyingxenye yengxoxo ngokuthuthukiswa kosomabhizinisi namasu amasha. Ngesikhathi sesidlo sasemini mhlaka 23 Meyi 2016, uNgqongqoshe weHhovisi likaMengameli uJeffrey Radebe utshele izihambeli ukuthi kumele izinqubomgomo zikwazi ukusiza intsha yase-Afrika izilungiselele ikusasa eliqhakazile. ?I-Afrika yizwekazi elikhula ngamandla ekuthuthukisweni kwezindawo nelinesibalo sabantu abaningi abafudukela ezindaweni zasemadolobheni elingakwazi ukumelana namaphrojekthi okuthuthukiswa kwezindawo abhekelela izidingo ezifana nogesi, ezokuthutha, ukuthuthwa kukadoti nokuhlaliswa kwabantu,? kusho uRadebe. Ethula inkulumo yakhe iPhini leMeya, uNomvuzo Shabalala, uthe le ngqungquthela iyinkundla yokuxoxisana ngezindlela zokwenza ngcono umnotho wase-Afrika. ?Yizinkundla ezifana nalezi ezizosenza sikwazi ukuvusa i-Afrika ime ngezinyawo sibuyise ukuzethemba kubantu bakhona. Kubalulekile ukuthi kube yithi uqobo esibona amathuba ezomnotho ezwenikazi nasezweni lethu siphinde sigqugquzele izindlela

I-Afrika ihambela phezulu

ezintsha zokuphathwa kwamabhizinisi.? UShabalala uthe kumele sinakekele amabhizinisi amancane ngoba abalulekile ekukhulisweni komnotho. ?Izibalo zakamuva zikhomba ukuthi imali elinganiselwa kuR7 billion ingene eDolobheni ingeniswa osomabhizinisi abadayisa emgaqweni,? kwengeza uShabalala. UNgqongqoshe wezeMfundo u-Angie Motshekga ethula inkulumo yakhe kule ngqungquthela uthe naphezu kwazo zonke izingqinamba esibhekene nazo, i-Afrika iya phambili. Uthe umehluko osuwenziwe eNingizimu Afrika mkhulu ikakhulukazi uma kukhulunywa ngokuthuthukisa abafundi ngezobuchwepheshe. ?Ngonyaka ka-2016, izikole ezingu-2 892 zizobe sezinohlelo lwe-internet zithole nokuqeqeshelwa ukusetshenzisa kohlelo lwe-Information and Communications Technology,? kusho uMotshekga. Osukwini lokuqala lwengqungquthela izikhulumi zikhulume ngokubaluleka kwesiko lokuqalwa kwamabhizinisi nokuqinisekisa ukwakhiwa kwendawo ezokwazi ukusimamisa amabhizinisi. Kuphinde kwaba nezinkulumo mayelana nendlela okungenziwa ngayo uhlelo lwezemfundo oluzokwazi ukuvundulula osomabhizinisi kanye nohlelo lokwakha isikole sezamabhizinisi. charmel.payet@durban.gov.za Izimenywa eziqavile nge nkathi kuvu- lwa i-African Renaisasance Festival ka-18 ebibanjelwe eThekwini. Le Festival ibe nengqungquthela yezinsuku ezimbili ebigxile ekuthuthukisweni kokuqalwa kwamabhizinisi e-Afrika. Osonkontileka bamatasa baqedela umzila wokugijima eKings Park Athletics Stadium.

IMEYA IVAKASHELA IMIPHAKATHI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center