METRO

27 Januwari - 9 Febhuwari 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 2

KUKHUTHAZWE ABAFUNDI EZIKOLENI IZINHELO ZENTUTHUKO EMLAZI

CHARMEL PAYET no VUKILE MBATA IMEYA yeTheku uZandile Gumede iklomelise abafundi abenze kahle eThekwini, okubalwa kubo nalabo abavela ezikoleni ezisezindaweni ezihlwempu, emcimbini obubanjelwe eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre mhlaka 25 Januwari. Kulo mcimbi kuklonyeliswe abafundi abalishumi abahamba phambili ezikoleni ezisezindaweni zasemakhaya, abalishumi baseThekwini kanye nezikole ezikwazile ukushaya into ecokeme ngokuthi kuphase bonke abafundi bazo ngonyaka odlule. Iningi labafundi liklonyeliswe nangemifundaze. Umsebenzi onzima owenziwe ngothishanhloko kanye nabafundi nawo awusalanga ngaphandle kanti uGumede uphinde waklomelisa nezikole ezenze okungaphezu kwebezikwenze ngonyaka ka 2015 kanye nabafundi abenze ezibukwayo ezibalweni nesayensi. UKhansela uGumede uthe le miklomelo yasungulwa eminyakeni engu-17 edlule kanti isisize inqwaba yabafundi ukuba bathole izikhala ezikhungweni zemfundo ephakeme. ?Yize umkhakha wezemfundo ungewona

IMeya iklomelise abenze kahle

USthembiso Nzuza ofunda eNkosinathi High School ushuthe neMeya yeTheku uKhansela Zandile Gumede kanye no Dkt. Terence Sibiya ophuma eNedbank, okungabanye babaxhasi bomcimbi i-Mayor?s Matric Awards obungomhlaka 25 Januwari. Lo mcimbi, osekuwunyaka wawo wesi-17, uqhakambisa ukuzimisela kwabafundi kanye nokusebenza ngokuzikhandla kothisha ezivivinyweni zika-2016 National Senior Certificate. . Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE Izakhamuzi zaseNtuzuma zincome uMasipala ngemuva kokufakwa kwezinciphisajubane emgwaqweni, Ingcebo. umthwalo kahulumeni wasekhaya, kodwa siyakuqonda ukubaluleka kwawo njengesikhali esibalulekile uma umuntu efuna impile engcono nenguquko kwezomnotho.? UGumede ucele abafundi abenze kahle ukuba baqhubeke nokusebenza kanzima. ?Ngifisa ukubonga othisha kanye nothishanhloko ngokusebenza ngokuzikhandla ngoba yibona esibathembayo ngezingane zethu. Ngiyethemba le miklomelo izogqugquzela nezinye izikole kanye nabafundi ukuthi benze kahle.? Ugqugquzele abafundi ukuba babukele kongasekho, u-OR Tambo obezobe enza iminyaka engu-100 kulo nyaka. ?Phezu kwezingqinamba ayebheke nazo, wenza okuningi.? UKhansela uGumede uphinde wabonga abaxhasi abasebenzisane noMasipala ukusingatha lo mcimbi futhi banikeza abafundi abenze kahle imifundaze. Umfundi ohambe phambili ngaphansi komkhakha wezikole zasemakhaya kube wuSithembiso Nzuza, waseNkosinathi High School, uthe kuyamthokozisa ukuba kube nguye ophume phambili. UNzuza uselibhekise ekwenzeni unyaka wakhe wokuqa?la ezifundweni zobudokotela. UNomfundo Khawula, waseMbizweni High School eMlazi ophume isibili emkhakheni ofanayo uthe ukusebenza kwakhe kanzima kuthela izithelo ezinhle. UKhawula uthi uzimisele ukuyokwenza izifundo zeBachelor of Commerce Accounting. URomal Naidoo, waseDanville Park Girls? High uphume phambili kubafundi basezikoleni zaseThekwini. ITholulwazi Secondary School ibe ngesinye sezikole ezenze kangcono kakhulu njengoba isuke ku-47.8 phesenti yaya ku-89 phesenti kwimiphumela kamatikuletsheni yangonyaka odlule. USiboniso Hlengwa, oyiNhloko yoMnyango weziBalo neSayensi uthe bajabule kakhulu ukuthi benze kahle kangaka emuva kokungenelela komnyango wezemfundo. charmel.payet@durban.gov.za THEMBA KHUMALO UKUZE uMasipala weTheku ubonise ukuzibophezela kwawo ekuqinisekiseni ukuphepha kulabo abahamba emigwaqweni kaMasipala, usufake izinciphisa-jubane kulomgwaqo okwashona kuwo izingane zesikole ngesikhathi kwenzeka ingozi yemoto enyantisa igazi. UNtobeko Ngidi, 16, uThabisile Myeni, 16, uSibusiso Sibiya, 16, S?celo Khumalo,13, kanye

Kufakwe izinciphisa-jubane emgwaqweni Ingcebo

noNdumiso Makhanya bashona emva kokuba itekisi ababehamba ngayo ishayisana nebhasi emgwaqweni Ingcebo Road, eNtuzuma ngomhlaka 11 Januwari. IMeya uZandile Gumede ekhuluma nabashonelwe emngcwabeni ngomhlaka 21 Januwari, KwaMashu ePrincess Magogo Stadium ukugxeke kakhulu ukungahloniphi imithetho yomgwaqo kwabashayeli. ?Noma singafaka izinciphisa-jubane eziningi kangakanani kodwa uma abantu behluleka ukuhlonipha imithetho yomgwaqo angeke kusize,? kusho uKhansela uGumede. Ucele bonke abasebenzisi bomgwaqo ukuthi bahloniphe imithetho yemigwaqo, balandele izimpawu zomigwaqo, futhi baziphathe kahle baqaphele, ikakhulukazi uma bethutha izingane zesikole. ?Laba abaholi bethu bakusasa. Noma iliphi izwe elingayibhekeleli intsha yalo alinalo ikusasa,? kusho uKhansela Gumede. UNomfundo ohlala eNtuzuma osebenzisa umgwaqo Ingcebo Road ukuya emsebenzini uthe ujabule kakhulu ukuthi kufakwe izinciphisa-jubane. ?Sithemba ukuthi lokhu kuzosiza ukunciphisa izingozi kulo mgwaqo.? Ukwakhiwa kwezinciphisajubane kwaphothulwa ngomhlaka 20 Januwari kulandela ukungenelela kweMeya. themba.khumalo@durban.gov.za DURBAN MARITIME 2 nd ANNUAL SUMMIT

29-31 MASHI 2017

Ports, Ships, Communities

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center