METRO

25 Novemba - 8 Disemba 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 7 Izindaba: Ikhasi 2

ISIVUMELWANO SOKUHLANZA AMANZI ITHEKU LILWA NOKUKHWA- BANISA

INTATHELI YEMETRO IKUSASA leTheku kanye nokufezeka kombono walo wokuba yidolobha elihamba phambili kwezenhlalo nokunakekela ngo-2030 lincike ekutheni sakhe iDolobha elinempilo. Lokhu kushiwo iMeya yeTheku uKhansela Zandile Gumede obehlangene nezinye izimeya ezingu-100 zakwamanye amazwe ngomhlaka 21 Novemba eShanghai, eChina lapho bekwethulwa khona iMayors? Consensus on Healthy Cities. Lesi ngesinye seziphumo zeNgqungquthela yesishiyagalolunye yezeMpilo ebibanjelwe eShanghai, eChina kusukela mhlaka 21 kuya kumhlaka 24 Novemba. UKhansela uGumede ube yingxenye yethimba ebeliholwa wuNdunankulu waKwaZulu-Natali, uWillies Mchunu kanye noNgqongqoshe wezeMpilo KwaZulu-Natali uDkt uSibongiseni Dhlomo. ?Amadolobha ethu abhekene nengqinamba enkulu yezentuthuko ezifana nokugcwala kakhulu kwamadolobha, ukuntuleka kwamathuba omsebenzi, ububha kanye nokungalingani kubantu. Kudingeka siqhamuke nezisombululo ezinqala ngokushesha,? kusho uGumede.

Sakha iDolobha elinempilo

IMeya yeTheku uZandile Gumede ihlangane nezinye izimeya zamadolobha omhlaba lapho bekugujwa khona iMayors? Health Cities? Consensus ka-2016 okungenye yezinto ezihamba phambili kwingqungquthela yesishiyagalolunye yokugqugquzela ezempilo ebiqhubeka eShanghai, eChina kusukela mhlaka 21 kuya kumhlaka 24 Novemba. Izimeya zamadolobha ahlukene zizibophezele ekuqhubeni izinhlelo zezempilo eziqinisekisa ukulandelwa kwezinjongo zentuthuko. Isithombe: SITHUNYELWE Uthe lezi zingqinamba zibonakala kakhulu emazingeni ohulumeni basekhaya wathi yingakho kudingeka izinhlelo ezinqala ukuze amadolobha abe ngaphephile, akwazi ukumelana nazo zonke izingqinamba. ?Amadolobha angawabahlali kanti umsebenzi wethu ukubahlinzeka ngendawo ekulungele ukuba baphile kuyona,? kuqhuba uGumede. Leli thimba lezithunywa lithole ukuthi uma kukhulunywa ngedolobha elinempilo akushiwo nje ngesimo sokuphila komuntu emzimbeni kodwa lokhu kubandakanya ukuthuthukiswa kwabantu nengqalasizinda, ukuhlonyiswa kwabo ngamakhono abawadingayo, ukuphepha, ukuhlalisana kanye nokubumbana. Ukuvakashela kule ndawo kushiye ithimba laKwaZulu- Natali linentshisekelo kanti uGumede uthe iTheku kumele libhukule ekuqaleni amaphrojekthi amakhulu. ?Kumele sizilandelele izinhlelo zethu, siqinisekise ukuthi ziyaqala ukusebenza nokuthi sikhipha imiphumela ebonakalayo. Sinezinhlelo ezinqala zokukhula komnotho kanye nentuthuko. Ukubona ukuthi abatshalimali banentshisekelo yokutshala izimali eDolobheni kuyinto esigqugquzela kakhulu,? kusho uGumede. Ngenkathi eseChina uGumede uhlangane nabatshalimali abaningi abanesifiso nogqozi lokutshala izimali zabo eThekwini. Izingxoxo zisazoqhubeka emasontweni ezayo. ?Akumele sizinyeze njengedolobha elisathuthuka. Kodwa kumele siqinisekise ukuthi idolobha lethu likwazi ukuncintisana namadolobha asemazweni omhlaba. Kumele sisebenzisane nabalingani bethu sikhuphule umlando weTheku,? kwengeza uGumede. iTheku lisezinhlelweni zokwakha ubudlelwano noMasipala waseShanghai obuzobe busekwe yisivumelwano sokusebenzisana. Lokhu kuzoqinisa ubudlelwano phakathi kweNingizimu Afrika neChina okungamazwe ayingxenye yeBRICS. SILINDILE MALULEKA no VUKILE MBATA Ukukhula komnotho nokulwa nobubha ngokudala amathuba omsebenzi ngezinye zezinjongo ezinqala zokwakhiwa kwendawo yaseCornubia yezamabhizinisi. Lokhu kuvele njengoba sekuqalile ukusebenza kwezinye zezitolo zemikhiqizo kanye nezindawo zokugcina impahla. Mhlaka 23 Novemba ithimba lezokuHlaliswa kwaBantu elakhiwe ngabasebenzi abavela eminyangweni kahulumeni eyahlukene livakashele le ndawo yaseCornubia ezinze phakathi kwePhoenix, Ottawa noMhlanga. Le phrojekthi, engamanye amakhulu kaMasipala weTheku yakhiwe ngokubambisana phakathi komkhakha kahulumeni nalowo ozimele okuwuMasipala weTheku noTongaat Hulett. Lezi zinhlangano zombili zizimisele ngokwakha indawo ezoqhakambisa ukwakhiwa kwendawo enakho konke okudingwa wumphakathi. Okwamanje kwakhiwa iCornubia Mall kulendawo okulindeleke ukuba ivulwe ngonyaka ozayo ngo- Okthoba. Ingqalasizinda yonke isiphothuliwe kanti nomhlaba usudayiselwe abakwaCornubia Industrial and Business Estate kanti sekuqaliwe ukwakhiwa kwezimboni zemikhiqizo nezindawo zokugcina impahla. UBeryl Mphakathi, oyiNhloko yoMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu kuMasipala weTheku uthe inhlosongqangi yokwakhiwa kwale ndawo ukuqinisekisa ukuthi kwakhiwa indawo abantu abazokwazi ukuhlala kuyo, lapho kunamathuba amaningi omnotho. ?Lesi ngesinye sezibonelo zokuhlanganiswa kwezenhlalo nomnotho ngokwezindawo. Le ndawo yaseCornubia izobamba iqhaza elikhulu ekuhlanganiseni nasekuqedeni ukungalingani ngokwezindawo zokuhlala okwadalwa yisikhathi sobandlululo. Lendawo izophinde isondezele imiphakathi amathuba omsebenzi kanjalo nezidingo zomphakathi nezokuthutha, kanye nazo zonke izinto ezithinta ukuhlaliswa kwabantu kanye nomnotho,? kusho uMphakathi. Kanti okunye okuhlongozwayo ukwakhiwa kwe- Athletics Village ezokube isetshenziswa ngesikhathi iTheku lisingethe amaCommonwealth Games ngonyaka ka-2022. Le ngqalasizinda yabasubathi izokwazi ukumumatha abagijimi abangu-6 000 kuhlangene nabasebenzi kanti izokwakhiwa ngaphansi kwesigaba sesibili sokuthuthukiswa kweCornubia (Cornubia Phase 2). Emuva kwemidlalo lezi zindawo zizodayiselwa abantu abahola kancane abangakwazi ukuzithenga. silindile.maluleka@durban.gov.za

Zihamba kahle izinhlelo zentuthuko eCornubia

YILWA NENKOHLAKALO NOKUKHWABANISA

0800 202020

INOMBOLO YAMAHHALA:

ASIDAYISI NGEMISEBENZI NAMATHENDA

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center