METRO

25

e z a s e g a g a s i n i

Agasti - 7 Septhemba 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

UKWEMBULWA KWEMIFUZ- ISELO YABAK- WAMXENGE

ITHEKU LIHEHA ABATSHAL- IZIMALI

KUTHUTHUKISWA ABESIFAZANE EMKHAKHENI WEZAMANDLA

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 9

IMeya yethule izinhlelo zokuguqula iTheku

SILINDILE MALULEKA IMEYA uZandile Gumede isinxuse abahlali baseThekwini abalinganiselwa ku 3.7 million ukuba babumbane beseke uhlelo oluzokuguqula isimo seDolobha. IMeya uGumede ichazele iziphathimandla mhlaka 10 Agasti, ngezinhlelo zayo zokukhulisa kanye nokuthuthukisa iDolobha. Ikhuluma neziphathimandla eDurban City Hall, iMeya uGumede ithe ukuguqula isimo seTheku kungaphezulu kokushintsha izimpilo zabahlali. ?NgoNovemba ngonyaka owedlule, ngathi ikusasa leTheku kanye nokufezeka kombono walo wokuba yiDolobha elihamba phambili ngempatho kanye nangokunakekela e-Afrika ngo 2030 kubandakanya ukwakha iDolobha elingcono,? kusho iMeya. Ichaza ngalo mbono, iMeya uGumede ithe uzobandakanya isimo sezimali zeDolobha, izinga lenhlanzeko, ukuvikeleka kwemvelo kanye nokuthuthukiswa komnotho. IMeya uZandile Gumede isanda kwethula uhlelo eDurban City Hall lokwakha iDolobha elihlanzekile. Lolu hlelo luhlose ukuthuthukisa ezempilo, ezenhlanzeko, ezemvelo kanye nezokunakekela kuMasipala weTheku ngokuqhuba imikhankaso yezokukhuculula. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE ?Ukuguqulwa kweDolobha kufaka phakathi ukulungisa kanye nokuthuthukisa ingqalasizinda, isimo senhlalo, ezokuphepha, ubumbano lwezinhlaka kanye nokutholakala kokudla. Ukukhuculula izindawo akugcini izindawo zihlanzekile kuphela kodwa kuphinde kulethe nesithombe esihle kubaqashi, kubatshalizimali, kongcweti kanye nakubavakashi,? kuchaza yena. Ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi lo mbono uba nomthelela omuhle emiphakathini, iDolobha linezinhlelo zokulungisa izindawo ezisenkabeni yeDolobha, izinhlelo zokuthuthukisa umkhakha wezokuvakasha, ezokukhulisa utshalomali, ezokuphuthumisa amaphrojekthi azovula amathuba emisebenzi, ezokuguqula isimo somnotho kanye nezokulawula ezemvelo. Iminyango eyahlukene iqhuba imikhankaso yokuqinisa imithetho yeDolobha, efaka phakathi owamaPhoyisa oMkhandlu, owezokuHlola izakhiwo, owezamaBhizinisi, i-iTrump kanye nowezokuQoqa uDoti. ?IDolobha lethu lenza okuningi, kodwa sifisa ukusebenzisana nabahlali kanye nosomabhizinisi ukuze sifezekise isifiso sethu ngendlela ezohlomulisa wonke umuntu. Ngenxa yalesi sizathu, iDolobha lizoqhubeka nomsebenzi, ukuze libambisane nabahlali liphinde lakhe nobudlelwano,? kuchaza iMeya uGumede, okunguyena ozobe eqhuba imikhankaso yokwakha iDolobha elingcono. Emavikini ambalwa azayo, iMeya uGumede izohlela imihlangano ye- Environmental Stakeholders Forum. ?Sizoba nezimbizo noma imihlangano yokuxoxa ngezixazululo zokubhekana nezingqinamba zezempilo, ezokuphepha kanye nezemvelo ezibhekene neDolobha lethu,? kusho yena. Ngokusungula i-Environmental Stakeholders Forum, iMeya uGumede ihlose ukusebenzisa iminyango kaMasipala ngokubambisana neziphathimandla ezahlukene ukuhlola ukusebenza kwemithetho kaMasipala ephathelene nezempilo kanye nokuphepha. ?Sizozeseka zonke izinhlelo ezihlose ukuthuthukisa izimpilo zethu. Sizophinde siqinise ubudlelwano phakathi kweminyango kaMasipala kanye neziphathimandla ukuze sithole ulwazi olufanele. Sizogqugquzela umoya wokusebenzisana phakathi kwalezi zinhlangano siphinde sisungule nenqubomgomo yokuhlola umsebenzi,? kusho iMeya uGumede. silindile.maluleka@durban.gov.za

Ubuholi besiFundazwe kanye nobeTheku bulungisa inkinga yokudliwa komhlaba

SILINDILE MALULEKA UBUHOLI besiFundazwe kanye naboMkhandlu weTheku buvakashele eMariannridge ukuyoxoxa nomphakathi ngenkinga yokuhlinzekwa kwezindlu kanye nokudliwa komhlaba kulandela ukukhathazeka kwabahlali bakuWadi 13. Mhlaka 23 Agasti, uNgqongqoshe woMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu kanye nemiSebenzi yoMphakathi KwaZulu-Natali uRavi Pillay kanye noSihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu kanye neNgqalasizinda kuMasipala weTheku uKhansela uMondli Mthembu bahlangane nabaholi bomphakathi eMariannridge Police Station. UNgqongqoshe uPillay umemezele ukuthi kuzohlelwa kahle ngomhlaka 28 Agasti ngohlelo lokwakha izindlu kanti umsebenzi wokwakha kulindeleke ukuthi uqale ngaphambi komhlaka 14 Septhemba 2017. ?Iphrojekthi yezezindlu izokwenziwa ngezigaba ezimbili, kuzokwakhiwa izindlu eziwu 350 kuPhase 1 bese kwakhiwa izindlu eziwu 150 kuPhase 2 ezizokwakhiwa kamuva ngenxa yokushoda komhlaba. Uma isiqediwe le phrojekthi, kuzohlala imindeni ewu 500 kule ndawo,? kuchaza yena. Umsindo osuswe ukudliwa komhlaba obekwenzeka kule ndawo obekwenziwa ngabantu abangahlali kule Wadi. Lokhu kucasule abahlali bakule Wadi nokugcine kuholele ekutheni kube nombhikisho. Le nkinga yokudliwa komhlaba iqubuke emuva kokuthi Abahlali baseMjondolo bethole incwadi yenkantolo evimba uMasipala weTheku ukuthi ungazibhidlizi izakhiwo zabahlali abawu 241 amagama abo abhalwe phansi. Yize uMasipala weTheku uvinjwa ukuthi udilize izakhiwo zalabahlali ababhalwe encwadini yenkantolo, uPhiko lakwaLand Invasion luyaqhubeka nokwenza umsebenzi walo njengenjwayelo wokuvikela ukudliwa komhlaba ngokungemthetho enzekayo eThekwini. UKhansela uMthembu uthe uMasipala angeke ukubekezelele ukuhlukunyezwa ngencwadi yenkantolo okwenziwa ngabantu abangosomathuba abafuna ukudla umhlaba ngenkani. ?NjengoMasipala, siyawugxeka kakhulu umkhuba wokudliwa komhlaba ngoba kunezinhlelo zentuthuko eziqhubekayo nezinye ezisahlelwa eThekwini, ezizothuthukisa izimpilo zabo bonke abahlali,? kusho yena. Kuvunyelwana ngokuthi kuzosungulwa ikomidi elizoqinisekisa ukuthi kuba nokuxoxisana phakathi kuka Masipala nabahlali ukuze bazi ukuthi imaphi amaphrojekthi aqhubekayo kanye nenqubekela phambili yawo. Okwamanje, ubuholi bukaMasipala buhlangane nomphakathi waseBonella kulandela ukuthi kube nezinxushunxushu mayelana nokudliwa komhlaba okukholakali ukuthi bekwenziwa abantu abaqhamuka kwamanye amawadi. UKhansela uMthembu uqhube wathi uhlanganile nobuholi baseBonella. ?Izingxoxo zokuqinisekisa ukuthi le nkinga iyaxazululwa zisendleleni. Amaphoyisa azoqhubeka nokuqiniseka ukuthula kule ndawo,? kusho yena. (Kusukela kwesonxele kuya kwesokudla) IKhansela lakuWadi 13 uReginald Cloete, uSihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu kanye neNgqalasizinda uKhansela uMondli Mthembu kanye noNgqongqoshe woMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu kanye nemiSebenzi yoMphakathi KwaZulu-Natali uRavi Pillay bekhuluma nabahlali baseMariannridge mayelana nenkinga yokudliwa komhlaba. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center