METRO

24

e z a s e g a g a s i n i

Mashi - 6 Ephreli 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

ITHEKU LIHAMBA PHAMBILI ANGEKE IPHELE IMISEBENZI KWABE-EPWP IYATHUTHUKA IMBONI YEZIMOTO

Izindaba: Ikhazi 3 Izindaba: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 8

UMengameli Zuma ugxile ekutheni akongiwe amanzi

SILINDILE MALULEKA UMENGAMELI uJacob Zuma wenze isimemezelo sokuba abaholi bomhlaba bazame ukuthola izindlela ezintsha zokusetshenziswa kwamanzi ngenhloso yokuba kusheshiswe ukuqaliswa kokusebenza kwenjongo yesithupha ye-United Nations Sustainable Goal ebalula kakhulu ukuhlinzekwa kwabantu ngamanzi kanye nokuthuthwa kwendle. UMengameli uZuma, obekhuluma kwingqungquthela yamazwe ngamazwe i-World Water Day Summit and Expo mhlaka 22 Mashi, ubehola ithimba lezithunywa zoMengameli kanye noNgqongqoshe base-Afrika, izikhulu ze-United Nations kanye nongoti kwezamanzi nokuthuthwa kwendle. Le ngqungquthela ethathe izinsuku ezintathu ibibanjelwe eNkosi Albert Luthuthli International Convention Centre iphele mhlaka 24 Mashi. Ngenkathi kuvulwa le ngqungquthela, uMengameli uZuma ophinde abe nguSihlalo weKomidi leziNhloko UMengameli uJacob Zuma (omile) ubehola ithimba loMengameli base-Afrika, oNgqongqoshe kanye nezikhulu ze-United Nations ngenkathi kuvulwa iNgqungquthela yamanzi iWorld Water Day Summit and Expo okuhloswe ngayo ukusheshisa kokuhlinzekwa kwamanzi nokuthuthwa kwendle. Umcimbi wokuvula le ngqungquthela ububanjelwe eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre, eThekwini kanti bekuqondene nokugujwa kwe-United Nations World Water Day ebigujwa mhlaka 22 Mashi. Isithombe: LWAZI MZOBE zazoHulumeni kwi-United Nations High Level Panel on Water wethule i-2017 World Water Development Report. ?Lo mbiko obalulekile kuhloswe ngawo ukuthi sithole ukunakwa kwesimo samanje samanzi nokuthuthwa kwendle esibi kakhulu kanye nokukhuthaza ukuzibophezela ngokushesha kwabaholi bamazwe omhlaba ekuqinisekiseni ukutholakala kwamanzi nokuthuthwa kwendle kubo bonke abantu,? kusho yena. Le ngqungquthela yemukelwe yibona bonke ubuholi bukahulumeni njengoba ifike ngesikhathi lapho ezinye zezingxenye zezwe zihaqwe yisomiso. UNdunankulu waKwaZulu- Natali uWillies Mchunu uthe lengqungquthela ibakhele inkundla yokwabelana ngolwazi mayelana nezindlela zokuqinisekisa ukuthi kusatshalaliswa amanzi anele emakhaya kanye nasezindaweni zokusebenza. ?Isomiso sisikhinyabeze kakhulu kwezomnotho, kungezona nje kuphela kodwa nakubantu imbala, imfuyo, ukukhiqizwa kwezitshalo kanye nokudla,? kusho yena. UMchunu uphinde wathi phezu kwayo yonke imizamo nemikhankaso yokuqwashisa imiphakathi, kusenenkinga yokungakwazi ukonga amanzi ngendlela. silindile.maluleka@durban.gov.za

IMeya ibeke inkulumo yokuhlonishwa kwabesifazane

INTATHELI YE-METRO IMEYA yeTheku uZandile Gumede, oyisishoshovu sokuzalwa aphinde abe umkhulumeli wokuthuthukiswa kwabesifazane usecele amalungu oMkhandlu wezamaBhizinisi e-Afrika ukuba wakhe izinhlelo ezizokhulisa abantu besifazane. IMeya uGumede ibihola ithimba lezithunywa zikaMasipala, obekukhona kulo amaKhansela kanye nezikhulu, ngesikhathi behambele imihlangano yokudingida ngohwebo nokutshalwa kwezimali e-United Kingdom kusukela ngomhlaka 22 kuya ku 24 Mashi. Uhlanganyele nabanye besifazane abasebuholini lapho bekuhlanganelwe e-Law Society e-London kuzoboniswana ngezindlela abantu besifazane abangathuthukiswa ngazo. Ukuqinisekisa ukuthuthukiswa kwabesifazane kwezomnotho, iMeya uGumede utshele izethameli ukuthi uMasipala weTheku uye ubambe uhla lwezinhlelo okuhloswe ngazo ukuthuthukisa amakhono abesifazane emikhakheni ehlukahlukene. ?Siphasise uhlaka lweNguquko yokuThuthukiswa koMnotho lapho sifuna khona kuthuthukiswe amabhizinisi abesifazane ngokuthi sibanike izinkontilaki zikaMasipala. Njengabaphathi boMkhandlu sikhiphe umyalelo wokuthi u-30 phesenti wazo zonke izinkontileka ezingaphezu kukaR30million ubekwe eceleni, ubekelwe amabhizinisi abesifazane, intsha kanye nabantu abaphila nokukhubazeka,? usho kanje. Isicelo seKZN samukelwe ngabatshalimali abebehambele le mihlangano. Kusukela kwesokunxele iMeya yaseMhlathuze uMduduzi Mhlongo, iMeya yeTheku uZandile Gumede, uMengameli weDurban Chamber of Commerce and Industry uZeph Ndlovu kanye neSikhulu esiPhezulu saseRichards Bay IDZ uPumi Motsoahae.

UMPHAKATHI UNGABHEKISISA ISILINGANISO SAMANANI EZEZINDLU KUSUKELA MHLAKA 10 FEBHUWARI KUYA KUMHLAKA 2 MEYI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center