METRO

24 Febhuwari - 9 Mashi 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 8 Izindaba: Ikhasi 3

ITHEKU LITHUTHUKISA OSONKONTILEKA IMEYA INIKELA NGAMAQAKELO

NONDUDUZO NGCONGO no- VUKILE MBATA LUBE yingqophamlando kosomabhizinisi abancane usuku lwangomhlaka 22 Febhuwari, ngesikhathi iMeya uZandile Gumede ememezela amathuba otshalozimali lwezigidi zamarandi oluhlose ukufukula amabhizinisi amancane abantu abamnyama. Lokhu kuvele ngesikhathi kwethulwa uhlelo lwe- Radical Economic Transformation Framework (RETF) e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre. Isimemezelo sijatshulelwe ngosomabhizinisi abasafufusa, njengoba sivuselele ithemba kosomabhizinisi cishe abangu- 800 abebephume ngobuningi ukuzozizwela mathupha. Iziphathimandla zamabhizinisi, okubalwa neziphuma e-Durban Chamber of Commerce and Industry kanye naKwaZulu- Natal Growth Coalition ziyishayele ihlombe iMeya ngokuhola uhlelo lwentuthuko olufana nalolu. Emcimbini, uKhansela uGumede uthe: ?Emva kweminyaka engamashumi amabili yenkululeko, abantu abamnyama abaningi basacindezelekile ngakwezomnotho. Lolu hlelo engilwethula namhlanje luhlose ukukushintsha lokho njengoba ngathembisa ngesikhathi ngigcotshwa kwesobuMeya.? Uthe imali etshaliwe izosiza amaphrojekthi amaningi eDolobheni nokuyinto ezokwenza kuzuze osomabhizinisi abancane kanye nemiphakathi. Enye inhlosongqangi ye- RETF ukuqinisekisa ukuthi onke amaphrojekthi athole inkontileka engaphezulu kuka-R30 million, u-30 phesenti womsebenzi iwunikeza amalungu omphakathi. Ngaphezu kwalokho, amaphrojekthi aphakathi kuka R5million kanye noR30million kumele acacise ukuthi u-30 phesenti wemali yephrojekthi izokuba eyokukhokhela osonkontileka abancane abazobe benikezwe inxenye yomsebenzi. UKhansela uGumede uchaze ezinye zezinhlelo ezaziyingxenye yalolu tshalozimali lwezigidi zamarandi, olubandakanya u-R624 million wokuthuthukisa ingqalasizinda yaseDurban Point Waterfront. Wengeze ngokuthi ezinye izingxenye zeziNdawo ezimaPhakathi neDolobha(CBD) ezizuze kakhulu kulolu tshalozimali izindawo ezifana nesakhiwo iCentrum (esixhumene neWorkshop Shopping Centre), iWarwick Precinct Berea Station Mall kanye neKing Edward Hospital ukuba zilungiswe. ?Ezindaweni ezisemaphethelweni eDolobha, uMasipala uzokwenza amanye amaphrojekthi esamba semali esingaphezu kukaR100 billion evela kubatshalimali abahlukene. IDolobha alikaze lifinyelele kuleli zinga lotshalozimali oluzothuthukisa osomabhizinisi abancane kanye nemiphakathi,? kusho uKhansela uGumede. nonduduzo.ngcongo@durban.gov.za vukile.mbata@durban.gov.za

Uhlelo lwezigidi lokufukula ezomnotho

VUYO NDLOVU IMVULA enamandla ayizange izithene amandla izinkumbi zabantu baseThekwini abebeyingxenye yokugujwa kosuku loMbutho wamaSosha eMoses Mabhida Stadium naseBlue Lagoon. UMengameli wakuleli uJacob Zuma neMeya yeTheku uZandile Gumede kanye nezinye izikhulu bezihambele lomcimbi lapho bekukhunjulwa khona umkhumbi owacwila iSS Mendi. UMengameli uZuma ekhuluma kulo mcimbi obungomhlaka 21 Febhuwari uthe lo mcimbi ubaluleke kakhulu ngoba izwe lonke likhumbula iminyaka elikhulu kwacwila umkhumbi iSS Mendi, eyayithwele amasosha aseNingizimu Afrika. Lomkhumbu wabe usushayiswa omunye omkhulu wabe usucwila kwi-English Channel lapho kwashona khona amasosha angamakhulu ayisithupha. ?Sikhethe lolu suku okwacwila ngalo lo mkhumbi ngoba sifuna ukuhlonipha bonke laba bantu abazimisele ukulwela nokuvikela izwe laseNingizimu Afrika bebeka izimpilo zabo engcupheni,? kusho uMengameli uZuma. Umhlali waKwaMashu uNoxolo Mlambo uthe ujabule kakhulu ukuthi lolu suku lugujwe eThekwini ngoba lokho kunikeze abantu ithuba lokufunda kabanzi ngoMbutho wamaSosha kanye neqhaza lawo emphakathi. ?Ngithole ukuthi miningi imisebenzi abantu abasha abangayenza kulo mbutho,? kusho yena. Lapha singabala amasosha asemkhunjini, amasosha ahamba ngezindiza kanye nabezezimpilo. Umbutho wamasosha usube seThekwini isonto lonke lapho bekubugujwa khona. Lapha kube khona izinhlelo ezenziwe epaki lapho bekukhonjiswa ngezinto ezahlukene kubuye kukhulunywe nentsha, iSA Navy Open Day lapho amalungu omphakathi ethole ithuba lokubona lonke uhlobo lwemishini esetshenziswa olwandle. Kuphinde kwaba khona nedili lomculo, ukudutshulwa kwezibhamu nokunye obekuyingxenye yemibukiso. Kuzona zonke lezi zinto ebezenzeka amalungu omphakathi abezibonela into yamehlo obekuhloswe ngazo ukukhombisa ngemisebenzi yamaSosha. vuyo.ndlovu@durban.gov.za UMengameli uJacob Zuma ebeka izimbali ngosuku lokukhunjulwa kwamasosha angu-600 acwila nomkhumbi iSS Mendi. Kulo mcimbi bekukhunjulwa lawo madoda aba nesibindi adela izimpilo zawo. Isithombe: SITHUNYELWE

Kubungazwe usuku lwamasosha

Cllr Zandile Gumede IMeya yeTheku

UMPHAKATHI UNGABHEKISISA ISILINGANISO SAMANANI EZEZINDLU KUSUKELA MHLAKA 10 FEBHUWARI KUYA KUMHLAKA 31 MASHI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center