METRO22

Septhemba - 5 Okthoba 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 5 Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 8

IDOLOBHA LIWINILE KOWE- GOVAN MBEKI AWARDS

IYAQHUBEKA IMIKHANKASO YEZENHLANZEKO

ZIYAQHUBEKA IZINHLELO ZOKUKHULISA UMNOTHO

NONDUDUZO NGCONGO UHLELO lukaMasipala weTheku lokuhlanza kanye nokugcina iDolobha liphephile olubizwa ngeDurban Central Business District (CBD) clean-up and safety programme, olwethulwe mhlaka 15 Septhemba, lungezinye zezinhlelo zikaMasipala zokuhlanza izindawo ezisenkabeni yeDolobha. Amasu alolu hlelo ngeke agcine ngokubuyisela izindawo ezisenkabeni yeDolobha esimweni esigculisayo kuphela, kodwa azoqinisekisa ukuthi uMasipala uheha abatshalimali uphinde usungule namathuba emisebenzi. Lolu hlelo lumenyezelwe iMeya uZandile Gumede ngesikhathi lwethulwa ngokusemthethweni Enkosi Albert Luthuli International Convention Centre. Inhloso yalolu hlelo ukubhekana nezinkinga zenhlanzeko kanye nokuphepha, ezifaka phakathi ubugebengu nokungcola, amabhizinisi angekho emthethweni kanye namabhilidi agugile. IMeya uGumede income abasebenzi boMkhandlu ngomsebenzi abawenzile esigabeni sokuqala salolu hlelo obandakanya ukuhlanzwa kwezindawo, ukulandelwa kwemithetho yeDolobha kanye nokuphepha. ?Ukuze ube yimpumelelo lo msebenzi, uPhiko lakwa Supply Chain Management luphezu kwezinhlelo zokusungula ithimba elizobhekelela umsebenzi wokulungiswa kwezindawo ezisenkabeni yeDolobha,? kusho iMeya. IMeya uGumede ichaze kabanzi amaphuzu abalulekile alolu hlelo; ezokuphepha kanye nokuvikela, wathi inhloso yokusungulwa kwethimba lezokuphepha ukuqinisa ezokuphepha kuzo zonke izindawo. IPhuzu lesibili ukuthuthukisa osomabhizinisi abancane ngokulungisa izindawo abasebenzela kuzo, ukubahlinzeka ngezikhungo zokusebenzela kanye nokuba namacebo okuxhasa abantu abadayisa emgwaqweni njengoba bedlala indima ebalulekile ekuthuthukiseni umnotho weDolobha. IPhuzu lesithathu salolu hlelo ukubheka ukusebenza kwecebo lokuqoqa imfucuza, elizobhekana nezidingo zosomabhizinisi kanye nezakhamizi. IDolobha lizoqhubeka nokuqhuba imikhankaso yokuqinisa imithetho kaMasipala. UMongameli weDurban Chamber of Commerce and Industry osanda kuqokwa uMusa Makhunga wenze isethembiso sokuthi uzolweseka uhlelo lweDolobha, wathi uzosebenzisana nawo wonke amabhizinisi abo ukufezekisa lesi sethembiso. ?Singakwazi ukukwenza futhi kube yimpumelelo njengoba sengike ngabona kwenzeka nakwamanye amadolobha,? kusho uMakhunga. nonduduzo.ngcongo@durban.gov.za

IMeya ichaze izinhlelo zokulungisa izindawo ezisenkabeni yeDolobha

THEMBA KHUMALO IZOVULWA maduze isikhungo samaphoyisa esizophenya kabanzi ngamacala obugebengu enzeka eGlebelands Community Residential Unit (CRU). Lokhu kumenyezelwe uNgqongqoshe wamaPhoyisa uFikile Mbalula, obevakashele ehostela (CRU) laseMlazi mhlaka 15 Septhemba, ephelezelwa iMeya yeTheku uZandile Gumede, kanye nePhini lakhe uKhansela uFawzia Peer. ?Sengiyalele amaphoyisa ukuba avule isiteshi samaphoyisa esingumahamba nendlwana esizosiza abantu bethu abahlala kuleli hostela,? kusho yena. UNgqongqoshe uMbalula, obephelezelwa ngezinye izikhulu zamaphoyisa kaZwelonke (SAPS) bathathe uhambo kuleli hostela, behlola ukusebenza kwezinhlelo zezokuphepha eseziqalile ukusebenza kuleli hostela. Uphinde wakhuluma nabahlali. UNgqongqoshe uMbalula uqinisekise abahlali baseGlebelands ukuthi amaphoyisa enza konke okusemandleni ukulwisana nesihlava sobugebengu kule ndawo. ?Ngisazoxoxa ngokukh- IPhini leMeya uFawzia Peer, uNgqongqoshe wamaPhoyisa uFikile Mbalula kanye neMeya uZandile Gumede bexoxisana nabahlali baseGlebelands Community Residential Unit. Isithombe: PUMLA KHWELA

Isikhungo samaphoyisa sizoqinisa ezokuphepha eGlebelands

ishwa kwemali yokuklomelisa abantu abasuke benikeza amaphoyisa ulwazi mayelana nobugebengu kanye nezibhamu kuleli hostela. Ikhomishana ephenya ngamacala okubulala okuhlobene nepolitiki KwaZulu-Natali ebizwa ngeMoerane Commission of Inquiry isizwile ukuthi ihostela laseGlebelands seliphenduke isizinda sokubulalana,? kusho yena. Uthe labo abazobikela amaphoyisa ulwazi mayelana nobugebengu bazovikelwa. ?Sesiluthuthukisile uhlelo lwethu lokuvikela ofakazi futhi ngigqugquzela abantu abanolwazi oluthile ukuthi bengasabi. Amaphoyisa, ngaphansi kweso lami azofaka abantu ngaphansi kohlelo lokuvikela ofakazi uma bezizwa sengathi basengozini.? UNgqongqoshe uMbalula uthe ngenxa yokuhlukana phakathi, amahostela asephenduke isidleke sobugebengu. ?Kumele babekwe kabusha abantu. Yingakho sihamba neMeya namhlanje. Sifuna ukuqala phansi siyihlalise kabusha imindeni ukuze sazi ukuthi ubani ohlala lapha. Uma singazi ukuthi ubani ohlala lapha, le ndawo isazoqhubeka nokuba isidleke sezinkabi kanye nobugebengu.? IMeya uGumede ibonge uNgqongqoshe uMbalula ngokuvakashela eGlebelands, yathi lolu wuphawu lokuthi iDolobha liyaqhubeka nokulwa nobugebengu. ?UNgqongqoshe ulapha ukuzoqinisekisa amaphoyisa asebenza ubusuku nemini ngenhloso yokuqinisa ezokuphepha ehostela laseGlebelands.? Iphendula ngesimo sasemahostela (CRUs), iMeya uGumede ithe useqokiwe usonkontileka ozoqhuba umsebenzi. ?Umsebenzi kasonkontileka kuzobe kuwukulungisa amahostela. Sizophinde sibheke nalawo mabhilidi okumele abhidlizwe.? Ithe ukuqokwa kukasonkontileka kuzosungulela abahlali baseGlebelands amathuba emisebenzi. ?Kuzoba umsebenzi kasonkontileka ukuqinisekisa ukuthi abantu baseGlebelands bayahlomula kule phrojekthi.? themba.khumalo@durban.gov.za

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center