METRO

22 Julayi - 4 Agasti 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

GUGU SISILANA UMASIPALA weTheku uthatha izinyathelo ezinqala zokuheha abatshalimali eDolobheni. Lesi yisiqineseko esikhishwe yiMeya uJames Nxumalo ngenkathi kwethulwa i-One Stop Shop ebuye yaziwe ngokuthi yiCatalytic Projects office. Nge-One Stop Shop, ekuMngeni Road, uMasipala uhlose ukwenza ngcono izinhlaka zawo zokulawula nokubhekelela utshalomali nentuthuko eThekwini. Ekhuluma nezikhulu eziphezulu kanye nezinkakha zezimboni ezizimele zamabhizinisi, uNxumalo uthe iDolobha libheke ukukhula okukhulu njengoba linamaphrojekthi azodala amathuba amaningi eminyakeni embalwa ezayo okunesiqiniseko sokuthi azoshintsha ezomnotho zaseThekwini. ?La maphrojekthi amakhulu azodala amathuba omsebenzi aphinde adale amathuba okuthi umkhakha ozimele ukwazi ukutshala izimali ukuqinisekisa ukuthi iTheku liba nozinzo kwezomnotho emhlabeni jikelele. La maphrojekthi azosiza sikwazi ukulungisa ukungalingani okwenzeka ngezikhathi zobandlululo.? UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha nezeMvelo, uSihle Zikalala uncome iTheku ngokukwazi ukuheha abatshalimali wathi kubalulekile ukuba nezinqubo ezibeka eqhulwini amaphrojekthi azokwazi ukudala amanye amathuba kanye nokudala amathuba omsebenzi emphakathini namathuba okwenza ibhizinisi. Sikholwa ukuthi le-One Stop Shop izokwenza lokho ngempumelelo. Enye yezinto ezibalekisa abatshalimali esifundazweni sethu yisikhathi esichithwayo bephuma bengena eminyangweni kahulumeni ehlukahlukene ukuze bakwazi ukuhambisana nezidingo zezinqubo kanye nesidingo sokwenza lula uhlaka lokulawula,? kusho uZikalala. UMphathi Dolobha uSibusiso Sithole uthe i-One Stop Shop yakhelwe ukubhekana nezinselelo zabatshalimali abafuna kusheshe kuthathwe izinqumo khona kuzoshesha intuthuko. ?I-One Stop Shop ayisona nje isakhiwo kuphela, kodwa ukuzibophezela ekwenzeni ibhizinisi ngendlela ehlukile nendlela okumele sihambise ngayo ukuze sehlise isibalo sezinsuku okumele zilindwe ngabamabhizinisi uma kumele bethole izimvume zabo zikagesi, amalayisense kanye nokuvula ibhizinisi eDolobheni lethu,? kusho uSithole. UMoses Tembe, weKZN Growth Coalition ushayele iDolobha ihlombe ngokuqhamuka nalolu hlelo. gugu.mbonambi@durban.gov.za

Kuhehwa osomabhizinisi

PRINCESS NKABANE BONKE abantu abafuna umsebenzi ngeke besakhokha uma bebheka imisebenzi noma befuna ukufaka izicelo zabo ngeemail njengoba uMasipala weTheku wethule isikhungo sawo samakhompiyutha mhlaka 13 Julayi. Kulesi sikhungo esisha esibizwa ngeHuman Resources Excellence siku-21 Archie Gumede Place, eThekwini, kanti sinamkhompiyutha angaphezu kuka-100 kanti sine internet yamahhala. Ikhuluma kulesi sikhungo ngenkathi sethulwa, iMeya yeTheku uJames Nxumalo ithe lesi sikhungo sizokwazi ukuxhumanisa abahlali baseThekwini nomhlaba wonke siphinde sisize ekulweni nokuqeda ukuntuleka kwemisebenzi. ?Sesifake izintambo ze-internet ezingamakhilomitha angu-1 500 kanti i-WiFi yamahhala isizoqala ukutholakala kuwona wonke amalokishi amakhulu, emakhaya kanye nasezindaweni ezizungeze amanyuvesi nezikhungungo zemfundo ephakeme nalapho kuhlala kunabafundi abaningi ngakhona. Sinethemba lokuthi lokhu kuzosiza abafundi ekwenzeni ucaningo lwabo, kusize kwezokuthuthukiswa kwamabhizinisi kanye nasekudaleni amathuba omsebenzi,? kusho uNxumalo. UNxumalo wengeze ngokuthi lesi yisikhungo sesibili esesethulwe kulo nyaka. ?Emuva kokuvula isikhungo esifana nalesi ePinetown ngoMashi nonyaka, sisazoqhubeka nokwethula ezinye kwezinye izingxenye zeTheku.? UDumisile Nene, oyiPhini likaMphathi Dolobha eMnyangweni wakwaCorporate and Human Resources ugqugquzele abantu abasha ukuba basisebenzise lesi sikhungo samahhala. princess.nkabane@durban.gov.za

Sekuzoba lula ukubheka umsebenzi

ROMITA HANUMAN NAKUBA iNingizimu Afrika iyizwe elihamba phambili ngokuba nohlelo lokusabalalisa imishanguzo yokuthithibalisa igciwane lesandulela Ngculazi (ARVs) njengoba bengaphezu kuka- 3 million abantu abadla le mishanguzo, kodwa usemningi umsebenzi okusamele wenziwe ukuqeda ngalesi sifo. Lona ngumyalezo obuzwakala uheleza ngenkathi kunengqungquthela yengculazi i-21st International AIDS Conference eqale mhlaka 18 kuya kumhlaka 22 Julayi eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre. Le ngqungquthela ibihlanganise ososayensi, izishoshovu zengculazi, abaholi bomphakathi kanye nayo yonke iminxa kahulumeni lapho bekudingidwa kabanzi izindlela ezintsha zokufeza umbono we-United Nations wokuqeda iNgculazi ngo- 2030. UCharlize Theron, oyinxusa aphinde abe ngumdlali wamafilimu, uthe intsha yiyona engaqhamuka namasu okuqeda lesisihlava. Intsha yiyona etheleleka kakhulu ngeHIV eNingizimu Afrika ikakhulukazi amantombazane aneminyaka engu-14 kuya ku-25. ?Intsha kumele ilalelwe ngoba isisombululo seNgculazi asikho e-laboratory kodwa sisezikoleni,? kusho uTheron. IPhini likaMengameli waseNingizimu Afrika, uCyril Ramaphosa lithe: ?Sinethemba lokuthi izingxoxo ezikhulunywa lapha eThekwini zizokwenza abezizwe baqhubeke nokutshala izimali ekwenzeni ucwaningo oluzosiza siqhamuke nezindlela ezintsha kanye nendlela yokwelapha esebenzayo.? ITheku linabantu abangu-650 000 abahaqwe yigciwane leHIV. IMeya uJames Nxumalo ithe: ?Nangaphezu kwalezi zinombolo ezethusayo, kunoshintsho olukhulu ezikhungweni zikahulumeni uma kukhulunywa ngokutholaka kwemishanguzo yeHIV.?

Kulele entsheni ukuqeda ngengculazi

UNobhala Jikelele we-United Nations, uBan Ki-moon nezikhulu zikahulumeni ngesikhathi kutshalwa isihlahla ngaphandle kwaseCity Hall. Lokhu bekuyingxenye yohlelo lweNgqungquthela yeNgculazi. Isithombe: SHAREN THUMBOO Izindaba: Ikhasi 6 Izindaba: Ikhasi 4

KULUNGISWE IPAKI YASEMBILO

e z a s e g a g a s i n i

INJABULO NGOSUKU LUKAMANDELA

IVOTI LAKHO LIBALULEKILE, VOTA NGO-3 AGASTI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center