METRO

21

e z a s e g a g a s i n i

Ephreli - 4 Meyi 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

IMEYA INIKEZA ABAHLALI AMATAYITELA AMAKOMIDI AMAWADI ASEYASEBENZA THOLA INKONYANE EYESABELOMALI

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 11-14

IMeya yethule iphrojekthi kagesi ebize u-R600 000

SILINDILE MALULEKA IMEYA uZandile Gumede usethule ngokusemthethweni iphrojekthi kagesi i-Demat 34 A Phase 1 ezoshintsha izimpilo zemindeni engu-258 ehlala emijondolo endaweni yase Welbadacht. Le phrojekthi kagesi ebize imali engango R600 000 yethulwe ngokusemthethweni ngomhlaka 18 Ephreli, lapho kwethulwe khona nosonkontileka wase Zethembe okunguye oqokelwe ukufaka ingqalasizinda yale phrojekthi. IMeya ithe le phrojekthi izodala amathuba emisebenzi awu-11 lokho okuzokwenza izakhamuzi zakulendawo zizuze. Uphinde wathembisa ukuthi kuzodaleka amanye amathuba emisebenzi ngoba le phrojekthi izokwenziwa ngezigaba kuze kube yonke imizi yakulendawo isinogesi. ?ITheku liyiDolobha elizikhathalelayo izakhamuzi zalo ngakho siyakulwela ukuqiniseka ukuthi izakhamuzi zethu ziyahlinzekwa ngezidingo zazo, ezifana nogesi osemthethweni, ophephile futhi ongabizi. Ngakho ke le phrojekthi kagesi izoba yinto eqhubekayo,? kuchaza iMeya uGumede. Izakhamuzi zaziswa ngale phrojekthi ngonyaka odlule emhlanganweni womphakathi. ?UMasipala wethu wenza isethembiso ngonyaka odlule ukuthi kulo nyaka ukufakwa kwagesi kuzohamba phambili. Sesibuyile ukuzofeza leso sethembiso ukuze sibonise izakhamuzi ukuthi siwuMasipala ozihlinzekayo izidingo ngoba sibeka abantu phambili. Ukuthuthukisa izindawo kuMasipala wethu yikho okuhamba phambili,? usho kanje. IMeya uGumede igqugquzele izakhamuzi ukuthi uma iphrojekthi isiqediwe, bangawuxhumi ngokungekho emthethweni ugesi kodwa bawukhokhele. IKhansela laku Wadi 72 uSibusiso Mpanza ukhuthaze izakhamuzi ukuthi zisebenzisane noMasipala ukuze kusheshiswe ukulethwa kwezidingo kuleya ndawo. silindile.maluleka@durban.gov.za Ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni iphrojekthi ye-Demat 34 A Phase 1 kagesi endaweni yase-Welbadacht, iMeya uZandile Gumede ube esethula uThulani Gumede wenkampani iZethembe, ongusonkontileka oqokwe ukufaka ingqalasizinda yale phrojekthi. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE

Imikhankaso yokuqinisa imthetho ngePhasika

IMeya uZandile Gumede ixoxa nabagibeli kanye nabashayeli kuJohannes Nkosi Street ngesikhathi kwethulwa umkhankaso wezokuphepha emgwaqweni. Izithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE SILINDILE MALULEKA IMIKHANKASO yeTheku yokuqinisa imthetho emgwaqeni ngempelasonto yePhasika iholele ekutheni kuboshwe izinkulungwane zezaphulamthetho ngokuhluleka ukulandela imithetho yemigwaqo. Mhlaka 19 Ephreli, iPhini leMeya uFawzia Peer ushayele ihlombe uMnyango wezokuPhepha kanye neZimo eziPhuthumayo ngokusebenzisana ekubekeni phambili ukuphepha kwezimpilo zabahlali kanye nezivakashi esikhathini ebesimatasatasa. Lo mbiko uza emva kokuthi iMeya uZandile Gumede yethule umkhankaso wezokuphepha emgwaqweni ngesikhathi sePhasika mhlaka 11 Ephreli nokuyilapho yakhipha khona isexwayiso esiqinile isibhekise kubashayeli sokuthi balandele imithetho yemigwaqo okanye bazobhekana nengalo yomthetho.Kusukela mhlaka 13 kuya kumhlaka 17 Ephreli, isibalo sezivimbamgwaqo (roadblocks) eziwu 15 ezenziwa ngama- Phoyisa oMkhandlu ezingxenyeni zeTheku ezahlukene ziholela ekutheni kuboshwe abantu abawu 266 ngokushayela bephuzile. Ngaso futhi lesi sikhathi, iDolobha liqophe amacala awu15 583 okushayela ngesivinini eseqile. Amanye amacala abandakanya awokuphuza emphakathini, awezimoto ezingenawo amalayisensi kanye nawokushayela ngaphandle kwezincwadi zokushayela awu 5 045 esewonke. IPhini leMeya uFawzia Peer, kanye nePhini leNhloko yamaPhoyisa oMkhandlu uSteve Middleton.

UMPHAKATHI UNGABHEKISISA ISILINGANISO SAMANANI EZEZINDLU KUSUKELA MHLAKA 10 FEBHUWARI KUYA KUMHLAKA 2 MEYI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center