METRO

20

e z a s e g a g a s i n i

Okthoba - 2 Novemba 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

IPHROJEKTHI KAGESI EZO- BIZA U-R6M IDOLOBHA LIQINISA UBUDLELWANO NOSOMABHIZINISI

IMIVUZO YOHLELO LWE- OPERATION PHAKISA

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 5 Izindaba: Ikhasi 7

Umkhankaso wokuhlanza izindawo emuva kwezimvula ezinamandla

JESSIE SINGH BEKHOMBISA ubuholi obuyisibonelo, iMeya yeTheku uZandile Gumede, amalungu esiGungu esiPhezulu kanye namakhansela aseThekwini asukume azibambele umsebenzi ngezandla ngesikhathi kunomkhankaso ophuthumayo wokuhlanza izindawo ngomhlaka 17 Okthoba, obugxile kakhulu ezindaweni ezikhahlanyezwe izimvula ezinamandla ezisanda kwenzeka. Izimvula ezinamandla kanye nomoya ebezingomhlaka 10 Okthoba zidale umonakalo omkhulu emgwaqweni, emabhilidini, ezakhiweni zabantu abazimele nakwingqalasizinda ezindaweni eziseningizimu yeTheku. Ilinganiselwa ku R300 million imali yokulungisa umonakalo odalekile. Umkhankaso wokukhuculula uqale endaweni yaseSiphingo nokuyindawo ekhahlamezeke kakhulu kulezi zimvula, kanti ubuhanjelwe izikhulu, abasebenzi boMkhandlu kanye namavolontiya angaphezulu kuka 200. Yonke iminyango ka- Masipala efaka phakathi owezeNhlanzeko nokuQoqa

IMeya yethule umbiko wokuhanjiswa kwezidingo

SILINDILE MALULEKA IMEYA uZandile Gumede yenze isethembiso sokuqhubeka nokuqinisa ubudlelwano phakathi kukaMasipala neziphathimandla ngenhloso yokuphuthumisa ukuhanjiswa kwezidingo zomphakathi eThekwini. Ngesikhathi yethula umbiko we 365 Days Report Back eOlive Convention Centre ngomhlaka 12 Okthoba, iMeya uGumede yenze isibophezelo sokuguqula izimpilo zabahlali ngokuqhubeka nokuheha abatshalimali, ukuthuthukisa umnotho wakuleli kanye nangokusungula amathuba uDoti, owezemiGwaqo kanye nokuLawula Amanzi eMvula, owezaManzi, okaGesi kanye nowezamaPaki, ukuNgcebeleka kanye namaSiko ibikhona ngenhloso yokuyolungisa kanye nokuqinisekisa ukuthi zonke izindawo zihlanzekile futhi nabahlali bayasizakala. IDolobha lilungise ingqalasizinda yemigwaqo, lasusa izindunduma zenhlabathi, lahlanza emisebenzi ngokwakha ubudlelwano phakathi kukahulumeni kanye nezinkampani ezizimele. IMeya uGumede ichaze kabanzi ngomsebenzi osuwenziwe uMkhandlu selokhu iqale ihlandla layo, yaveza izinhlelo eziqhutshwa manje kanye nezizoqhutshwa esikhathini esizayo ezizohlomulisa izakhamizi zaseThekwini. ?Kuningi osekwenzekile kulezi zinsuku eziwu 365 futhi kuningi okusazokwenzeka. Saqala ngokuthola amalungelo ezidingongqangi kanye nokuqinisekisa ukuthi sonke siyaqonda ukuthi yikuphi okumele kwenziwe,? amapayipi amanzi, lasusa izihlahla ebeziphukile laphinde lenza okungaphezu komsebenzi walo ngokuqoqa ukungcola kwezikhukhula, imfucuza, amathayi amadala ngisho nezimoto ebezikhukhulwe imvula enamandla. Amakhansela, abasebenzi boMkhandlu kanye namavolontiya bebesebenzela endaweni yase- Mlazi, eFolweni kanye naKwaMakhutha kanti iMeya ivakashele endaweni yaseMalukazi, iyobuyisa ithemba emphakathini ngokuqinisekisa ukuthi ithola izingubo zokulala, izipontshi kanye nokudla. IPhini leMeya uFawzia Peer uvakashele eMontclair lapho kubhidlike khona izakhiwo. IMeya uGumede ithe: ?Namhlanje kumele sisebenze ngokubambisana njengomphakathi ukuze sisize labo abakhahlanyezwe kusho iMeya uGumede. Umbiko weMeya ubuhanjelwe amalungu esiGungu esiPhezulu kuMasipala, amakhansela, iziphathimandla eziqhamuka ezinkampanini ezizimele, osomabhizinisi, abaholi bezomdabu kanye nabezenkolo. Ukuthuthukisa ukuhanjiswa kwezidingo zomphakathi ngenye yezinto eziseqhulwini kuMeya njengoba igxile kakhulu ekuthuthukiseni abesifazane, abantu abaphila nokukhubazeka, intsha, amalungu omkhotho wesizwe, imiphakathi yasemakhaya kanye nasemalokishini.?Zonke lezi zindawo zibalulekile ekuguquleni isimo somnotho, ukuze sikwazi ukubhekana nezingqinamba ezifana nokuntuleka kwamathuba emisebenzi, ukungalingani, ubuphofu kanye nendlala. Lezi yizingqinamba esizihlonze ohlelweni lweNational Development Plan futhi ziyingxenye yohlelo lwethu lwentuthuko edidiyelwe olubizwa nge-Integrated Development Plan,? kuchaza iMeya. Selokhu iMeya uGumede iqale ihlandla layo ehhovisi, iDolobha selihlonishwe emicimbini yemiklomelo eminingi. UMphathi wamaVolontiya: iMeya yeTheku uZandile Gumede kanye noKhansela uZama Sokhabase (ogqoke umbala oluhlaza okwesibhakabhaka) basize abasebenzi boMnyango wezokuHlanza ukuthi bakhuculule indawo yokuhlala abantu eSiphingo ebizwa ngolindela. Izimvula ezinamandla zishiye lendawo igcwele amanzi kanye nodoti ontantayo. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE izimvula ezinamandla. Imiphakathi ikhungathekile futhi ibheke thina njengabaholi ukuthi siyisize. Ngiyabethembisa abahlali ukuthi uMasipala weTheku uzobasiza lapho benezinkinga khona. Ngifisa ukudlulisa amazwi enduduzo emindenini elahlekelwe zihlobo zayo kulesi sikhathi kanye nakulabo abalahlekelwe yikho konke ngenxa yezikhukhula.? IMeya uGumede iphinde yasebenzisa leli thuba ukunxenxa abahlali ukuthi bengakhi ezindaweni ezigudle imifula ngoba lokho kuphazamisa izihlahla ezivimba amanzi ezikhukhula, yaphinde yabanxusa ukuthi balahle udoti ngendlela, ukuze kunqandwe ukuvaleka kwamapayipi amanzi uma kunezimvula ezinkulu. Ubonge osomabhizinisi kanye namavolontiya asemphakathini ngokuzinikela kanye nangomusa. UKhansela uPeer, ophinde abe nguSihlalo weKomidi lezokuPhepha kanye neZimo eziPhuthumayo ubonge abantu ngokusiza emkhankasweni wokukhuculula izindawo. Umhlali waseMalukazi uZinhle Dube uthe lezi zimvula ezinamandla zifana nesiqalekiso njengoba zibhidlize umuzi wakubo, umndeni wakhe wasala ungasenalo ikhaya. ?Ngesikhathi kuqala imvula enamandla umndeni wami waphuma wayocasha kwenye indawo. Uma sesibuya safica yonke into ibhidlikile. Kuyangijabulisa ukuzwa uMama Gumede ekhuluma ngokuletha amathende osizo azosihlinzeka ngokudla kanye nangezimpahla,? kusho uDube egcwele izinyembezi. IMeya uZandile Gumede ijabule neqembu Ithimba Le Afrika emuva kokwethula umbiko wakhe we 365 Days Report Back e-Olive Convention Centre ngomhlaka 12 Okthoba lapho enze khona isibophezelo sokuqinisa ubudlelwano phakathi kukaMasipala kanye neziphathimandla.

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center