METRO

19

e z a s e g a g a s i n i

Meyi - 1 Juni 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA

UHLELO LOKUFUYA IZINKUKHU IMIHLANGANO YESABELOMALI ETHEKWINI SILETHA USIZO KWABAHLALA EMGWAQWENI

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 5 Izindaba: Ikhasi 11

Kuzothuthukiswa amawadi asemakhaya

SILINDILE MALULEKA UNGQONGQ- OSHE woMnyango wezemiSebenzi yoMphakathi uFaith Muthambi kanye neMeya uZandile Gumede benze isethembiso sokubeka phambili intuthuko yezindawo zasemakhaya ngokuphuthumisa ukuhanjiswa kwezidingo zomphakathi emawadini afakwe ngaphansi kukaMasipala weTheku ngonyaka owedlule. UNgqongqoshe uMuthambi kanye neMeya uGumede benze lesi sibophezelo ngesikhathi beyokwethula ngokusemthethweni isikhungo uMnini Thusong Community Service Centre kuWadi 98 mhlaka 12 Meyi, baphinde bahambela neMbizo eMadundubala Sports Field kuWadi 105. UNgqongqoshe uhole ithimba lezikhulu ebeliya eWinkelspruit Licencing and Testing Station kanye nasemtholampilo waseMfume ebiloyohlola isimo kanye nendlela yokusebenza kulezi zindawo. UWadi 105, ungenye yamawadi amane abekade engaphansi kukaMasipala waseVulamehlo, ufakwe ngaphansi kweTheku emva kokuthi ibhodi lezokuhlukanisa izindawo (Demarcations Board) limemezele ukuthi ukuhlanganiswa kwezindawo njengengxenye yokunciphisa isibalo somasipala baKwaZulu-Natali. Ekhuluma kwimbizo uNgqongqoshe uMuthambi, utshele abahlali bakuWadi 105 ukuthi uyazazi izingqinamba ababhekene nazo. Wabaqinisekisa ukuthi uhulumeni uzozilungisa zonke lezi zinkinga. ?Siyazi ukuthi kukhona imindeni entulayo kule ndawo. Siyazi ukuthi nidinga ukuhlinzekwa ngemigwaqo futhi siyazi ukuthi abanye benu bahamba amabanga amade ukuze bafinyelele ezikhungweni zezempilo. Siyazazi izinkinga enibhekene nazo, ngizobuya ngo-Agasti nohlelo lokuhlinzeka ngezidingo kule ndawo, nginethulele nombiko ngosekwenziwe ukubhekana nezinkinga zenu,? kusho uMuthambi. UNgqongqoshe uMuthambi utshele abahlali ukuthi inkampani yakwa Samsung ixhase iphrojekthi yaku- Wadi 105 ngemali engango R1 million kanti lokhu kuzosungula amathuba emisebenzi yabantu abasha abawu 100. ?Le phrojekthi ingakwazi ukusungula amathuba emisebenzi abalelwa ku 500. Ngokusebenzisana neKhansela leWadi, abahlali kumele bahambise amagama abantu abazohlomula kule phrojekthi.? silindile.maluleka@durban.gov.za IMeya yeTheku uZandile Gumede, uNgqongqoshe wezemiSebenzi yoMphakathi uFaith Muthambi kanye neMenenja yeDolobha uSipho Nzuza ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni isikhungo uMnini Thusong Community Service Centre.

UMBUKISO WAMABHIZINISI WEZIFUNDA

NONDUDUZO NGCONGO no CHARMEL PAYET ITHEKU lihlabane ngethuba lokusingatha iTourism Indaba iminyaka emihlanu ezayo. UMongameli uJacob Zuma ukhiphe lesi simemezelo ngesikhathi kuvulwa i-2017 Tourism Indaba Enkosi Albert Luthuli International Convention Centre mhlaka 16 Meyi. UMongameli uZuma ubongele iTheku ngalezi zindaba ezimnandi. ?Ngiyethemba ukuthi iDolobha lizoqhubeka nokusebenzisa lo mcimbi we-Indaba njengendlela yokuqhakambisa imikhiqizo yakuleli. Leli yithuba eliyigqayizivele lezokuvakasha e-Afrika elivula amathuba amaningi okuthuthikisa amabhizinisi.? Uthe lelizwe liyayidinga imicimbi efana nalena ukuze kuphuthunyiswe ukufeza amaphupho ezokuvakasha, abandakanya ukusungula amathuba emisebenzi awu 2.2 million ngonyaka ka 2026 kanye nelokubeka lelizwe ohlwini lwamazwe angamashumi amabili ahamba phambili kwezokuvakasha emhlabeni jikelele. UMongameli uZuma uphinde wethula nomkhankaso kazwelonke omusha obizwa nge ?We do tourism? nokuchaza ukuthi ?sikhulisa umkhakha wezokuvakasha? ukuze kuthuthukiswe lo mkhakha okhombise ukuba ngenye yezindlela zokukhulisa umnotho wezwe. ?Ngalo mkhankaso, sifisa ukubona senyuka isibalo semikhiqizo yabantu abamnyama abaphuma emalokishini kanye nasezindaweni zasemakhaya ezobamba iqhaza. Sesiqalile ukwenza izinguquko njengoba senze isiqiniseko sokuthi u 90 phesenti wamabhizinisi abantu abamnyama ubamba iqhaza emcimbini we-Indaba wokuqhakambisa ngamabhizinisi,? kwengeza uMongameli. IMeya yeTheku uZandile Gumede izijabulele lezi UMongameli uJacob Zuma kanye neMeya yeTheku uZandile Gumede bejabule ngesikhathi kuvulwa ngokusemthethweni umcimbi obizwa nge 2017 Tourism Indaba mhlaka 16 Meyi. ITheku lizosingatha lo mbukiso wezokuvakasha iminyaka emihlanu ezayo. Lesi simemezelo sikhishwe uMongameli uZuma. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE

ITheku lisazoqhubeka nokusingatha i-Tourism Indaba

KWAMNYANDU SHOPPING CENTRE

23-25 JUNI

Ngeminye Imininingwane: 031 311 4500

zindaba zokuthi iTheku lizoba yindawo yokusingatha Indaba iminyaka emihlanu ezayo. ?Sijabule ngokunikezwa leli thuba lokusingatha Indaba nokuwumcimbi oheha izinkumbi zezivakashi ezivela emazweni omhlaba,? kusho iMeya uGumede. Uthe ukusingatha Indaba kunomthelela omuhle eDolobheni njengoba kungenisa imali engango R200 million emnothweni. UMphathi (CEO) weICC, uLindiwe Rakharebe uthe: ?Siyaziqhenya ngokuba yindawo yokusingatha Indaba iminyaka emuhlanu ezayo.? nonduduzo.ngcongo@durban.gov.za BHALISA KUNGAKABI

U-09 JUNI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center