METRO

18

e z a s e g a g a s i n i e z a s e g a g a s i n i

Mashi - 31 Mashi 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

IKUSASA LOMNOTHO WETHEKU

Izindaba: Ikhasi 5

UYAKHULA UMDLALO WEKHILIKITHI

Ezemidlalo: Ikhasi 16

Inhlabamkhosi yobumbano

CHARMEL PAYET no SOHANA SINGH IMOSES Mabhida yinkundla esisingathe inqwaba yemidlalo esezingeni eliphezulu, okubalwa kuyo neWorld Cup 2010, kodwa ukusingatha iHuman Rights Day (okuwusuku lwamalungelo abantu) kubaluleke kakhulu njengoba le nkundla yethiwa ngesishoshovu somzabalazo. Imigubho yalo nyaka engoMsombuluko mhlaka 21 Mashi 2016, ihlose ukugqugquzela ukuzwana phakathi kwezinhlanga ezahlukene nokugqugquzela izakhamizi ukuba zilwe nokucwasana. Isikhulumi sosuku kuzoba kunguMengameli wezwe uJacob Zuma. ISiqubulo salomcimbi sithi ?South Africa United Against Racism?, okusho ukuthi ?iNingizimu Afrika ihlangene ukulwisana nokucwasana?. UMengameli kulindeleke ukuba akhulume ngezinkinga zokucwasana, ukungalingani, ukuhlukahlukana, ukwakhiwa kwezwe, ukuphilisana emiphakathini noBuntu. IMeya yeTheku uJAmes Nxumalo imema abantu baseThekwini ukuba babe yingxenye yalo mcimbi bakhombise ukweseka ukulwisana nalo lonke uhlobo lokucwasana. Izwe like ladungeka ngoJanuwari UMengameli uJacob Zuma, uNdunankulu uSenzo Mchunu neMeya yeTheku uJames Nxumalo bevula iBridge City. Labaholi bazoba yingxenye yeHuman Rights Day eMoses Mabhida Stadium ngoMsombuluko. Isithombe: GUGU MQADI ngenkathi ukucwasana kudle lubi ezinkundleni zokuxhumana nokudale ubuhlungu nentukuthelo enkulu. Ngenkathi uMengameli ethula inkulumo yesizwe ngenyanga edlule, ucele zonke izakhamizi zaseNingizimu Afrika ukuba zisebenzise lolu suku (Human rights Day) ukwakha izinhlelo ezizolwa nokucwasana emiphakathini. Izinto zokuhamba zizobe zihleliwe. Angaphezu kuka-175 amabhasi azobe ethutha abantu kumawadi ahlukene. Lokhu kuzokhokhelwa nguHulumeni kaZwelonke. UPrasa uthembise ukubathatha mahhala abantu abazobe behambele lo mcimbi uma sebebuya. Kumele basebenzise isiteshi sesitimela esiseduze nenkundla ukuze kuzoba lula. Abahlali kumele bathintane namakhansela abo ngeminye imininingwane yezokuthutha. UMasipala weTheku uyazigqaja nokubambisana nohulumeni kazwelonke nowezifundazwe ukusingatha lo mcimbi. UMasipala uzosiza ngokunikela ngokusetshenziswa kwenkundla kulo mcimbi. Okunye okuzokwenziwa yiDolobha ukufaka amaphoyisa kaMasipala ukuqapha isimo, nokukhipha amanzi mahhala emiphakathini. IHuman Rights Day usuku olugujwa minyaka yonke ezweni mhlaka 21 Mashi ukukhumbuza abantu baseNingizimu Afrika ukuthi intando yeningi yatholakala kanjani. Lokhu kuphinde kusize izakhamizi ukuba zibone ibanga eselihanjiwe ekuqhakambiseni nasekuvikeleni amalungelo abantu. IMeya uNxumalo ithe uMasipala kule minyaka edlule usukuqinisekisile ukuthi amalungelo abahlali ayavikelwa ngokuletha izidingo-ngqangi. ?UMthethosisekelo uthi iNingizimu Afrika ingeyawo wonke umuntu ohlala kuyo. Yingakho singuMasipala weTheku sisebenza kanzima ukusheshisa ukulethwa kwezidingo-ngqangi, ukuqhakambisa ukusebenzisana nomphakathi ongabandlululani,? kusho uNxumalo. Uhlelo luzoqala ngo-09h00. charmel.payet@durban.gov.za sohana.singh@durban.gov.za

Ziza kabi izindleko zezibhelu

THEMBA KHUMALO IMEYA yeTheku uJames Nxumalo isikugxekile ukubhikisha okunodlame osekuholele ekucekelweni phansi kwempahla nengqalasizinda kaMasipala. Kuleli sonto iziphathimandla zomthetho zitholane phezulu nababhikishi baseFolweni lapho kushiswe khona ihhovisi lekhansela. Ngesonto eledlule izehlo ezifanayo zenzekile eMlazi nakwezinye izingxenye zeTheku. IMeya ithe lemibhikisho idla izigidi zamarandi. IMeya ithe nakuba umonakalo odalekile ungakashiwo ukuthi ungakanani kodwa inesiqiniseko sokuthi yizigidi zamarandi. ?Lapha sikhuluma ngezakhiwo zomphakathi, imigwaqo, izimoto zomkhandlu, nezakhiwo zikaMasipala. Lokhu kubandakanya nokucekela phansi ihholo lomphakathi nehhovisi lekhansela eCato Crest ngonyaka odlule?. IMeya isikhiphe isexwayiso esinzulu kulabo ?abangenela imibhikisho ngenhloso yokucekela phansi izinsiza zomphakathi.? ?Iziphathi mandla zomthetho kumele zilwisane nabantu ababeka izimpilo zabanye engcupheni. Lokhu okwenzeka manje kusibuyisela emuva ngoba kumele silungise osekonakele, sisebenzisa yona le mali obekumele isheshise ukulethwa kwezidingo-ngqangi.?UNxumalo uthe uMasipala uyalihlonipha ilungelo labantu lokuzwakalisa ilaka labo ngokubhikisha. ?kodwa ke, imibhikisho enodlame ayiumelekile. Mining imigudu engalandelwa ukuzwakalisa ilaka lakho.

UMasipala ulwisana nokudliwa kwezindawo

CHARMEL PAYET UMASIPALA uzoqinisa umthetho wokulwisana nokudliwa ngodli kwezindawo futhi uzibophezele ekuqedeni lesi sihlava. Ukulwisana nalo mkhuba, iKomidi eliPhezulu loMkhandlu selinqumele uMphathi-Dolobha uSibusiso Sithole ugwayi katiki mayelana nokubhekana nalengqinamba. Lokhu kubandakanya ukunikeza igunya lokuphenya nokufaka izinkamphani zokuphepha ezizimele uma kunezimo eziphuthumayo ukuze zisebenzisane ne- Land Invasion Unit. Umbiko owethulwe phambi kweKomidi eliPhezulu kuleli sonto ubuyalela uSithole ukuba agunyaze lombiko. USithole kuzomele aqinisekise futhi ukuthi kunamaloli azoqoqa alahle impahla yokwakha eyakhe imijondolo. Kuzomele abike eKomidini ngesimo sezimali kanye nokungenelela. Ngokombiko, iNhloko yakwa- Legal Unit nayo izoyalelwa ukuba ithathe izinyathelo zomthetho ukunqanda ukudliwa kwezindawo zika- Masipala. Ukudliwa komhlaba sekuliwe nakho ezindaweni ezifana noMlazi, Cato Crest nezinye. ILand Invasion Unit isebenzisana namaphoyisa akwaMetro ne- SAPS. Lokhu bekubaluleke kakhulu njengoba ukudliwa komhlaba bese kudlangile ngezimpelasonto nangesikhathi sekushayisiwe emsebenzini. Enye ingqinamba ebhekene nalomnyango eyokushoda kwamaloli okuthutha impahla yokwakha uma sekudiliziwe. Ukuqeda ngemijondolo kudinga ukusebenzisana. Amalungu omphakathi ayanxuswa ukuba athinte uMnyango wakwaSecurity Management ku: 031 311 4699, 031 311 4701 no: 031 311 4702 ukubika ukudliwa komhlaba. charmel.payet@durban.gov.za

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center