METRO16

Septhemba - 29 Septhemba 2016 Iphephandaba lako laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 2

KULUNGISWE IPAKI E-MONTCLAIR KUQINISWA UKUSEBENZA KOMTHETHO

Zisezandleni eziphephile izimali

GUGU SISILANA UMASIPALA weTheku uza nezinhlelo zokuvikela izimali zomphakathi. Ngomhlaka 13 Septhemba umhlangano woMkhandlu uphasise ukuhlanganiswa kwekomidi lezezimali kanye nekomidi leziphathimandla elaziwa ngeExecutive Committee. Nakuba kube kuningi ukuphikisana ngalesi sinqumo, ikakhulukazi emaqenjini aphikisayo, kodwa lokhu kuzosiza iMeya uZandlile Gumede ikwazi ukubheka kahle umkhakha wezombusazwe iphinde ihlinzeke ngomhlahlandlela kwezezimali zikaMasipala. ?NjengeMeya yeTheku, nginomthwalo wokubheka nokuqapha imisebenzi kamgcini mabhuku kanye nesikhulu sezezimali, njengalokhu kuhlinzekwe kumthetho kaMasipala wezokuPhathwa kweziMali. Lokhu kuzokuba wumsebenzi wami wansuku zonke,? kubeka uGumede. UMthetho kaMasipala wokuPhathwa kweziMali uthi uGumede kumele kube wuye othatha izinyathelo eziqinisekisa ukuthi uMasipala wenza yonke imisebenzi yawo engaphansi komthethosisekelo ngaphansi kwesabelomali esikhishiwe nesigunyaziwe. Iqhaza likaGumede wukuhlinzeka ngomhlahlandlela wezepolitiki kwisabelomali kanye nezinto okumele zibekwe eqhulwini ekulungiselelweni kwesabelomali. UGumede uphinde abe nguSihlalo weKomidi leziPhathimandla okuyilona elibheka yonke imibiko ephathelene nokuhlinzekwa kwezidingongqangi ngaphambi kokuba iphasiswe wuMkhandlu. Echaza ngalesi sinqumo sokuhlanganisa la makomidi omabili, uGumede ugcizelele ukuthi igunya namandla eMeya kumele ikusebenzise ngokubonisana neKomidi leziPhathimandla. ?Ngeke ngidlulisele amandla ami engiwanikwe ngabantu baseThekwini kwabanye abantu. Ngizozibambela mathupha ngokwami ukuze ngiqinisekise ukuthi izethembiso engizenzile kubantu baseThekwini ngiyazigcina,? kusho uGumede. UGumede uthe abakhokhi bentela bengakhohliswa ngabantu waphinde futhi wacacisa ukuthi ukuhlanganiswa kwala makomidi akusho ukubhebhethekisa inkohlakalo kodwa lokhu kusho ukuthi izimali zoMkhandlu sezizosebenza ngendlela eqondile. UGumede, ofike ezilungiselele ukuphendula imibuzo, uchaze kabanzi ngomsebenzi wakhe. Lokhu kube yinto enhle eMkhandlwini ngoba kusho ukuthi iMeya izibophezele ekuhlinzekeni ngezidingongqangi nokuphatha okungenagcobho. IPhini leMeya uFawzia Peer obenguSihlalo weKomidi lezeziMali phambilini, lihambe emazwini kaGumede lengeza ngokuthi yonke imibiko yaleli komidi ibidlula vele eKomidini leziPhathimandla naphambilini. ?Ukuhlanganiswa kwala makomidi kuzokwenza umsebenzi ube lula. IKomidi leziPhathimandla yilona elizoqinisekisa ukuthi iDolobha liphinde lithole umbiko kamcwaningi mabhuku ongenagcobho,? kwengeza uPeer. gugu.mbonambi@durban.gov.za Ukuzibophezela kukaMasipala ekuthuthukiseni intsha kucace bha ngomhlaka 13 Septhemba ngenkathi ubamba umcimbi wokuvalelisa iqembu lomculo wokholo Ithimba Le Afrika elilibangise e-United States of America. Lo mcimbi obubanjelwe eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre ubuhanjelwe yiMeya yeTheku uKhansela uZandile Gumede. Isithombe: LWAZI MZOBE

Bazoqhakambisa Ifulegi leDolobha Emazweni

GUGU SISILANA IMEYA yeTheku uZandile Gumede ikhethwe njengosihlalo omusha wekomidi leNgculazi eDolobheni kanti isithembise ukuthi izokwenza konke okusemandleni ukuthola izindlela zokuqinisekisa ukuthi umbono wesizukulwane esingenangculazi uyafezeka. UGumede uthe okubalulekile kakhulu ezinhlelweni zekomidi kubandakanya ukuqonda nokuthola umongo walesi sihlava esiqeda umphakathi nokuyikhona okuzokwenza beze nezinhlelo ezisebenzayo ezizoqeda le nkinga. Mhlaka 13 Septhemba, uMkhandlu weTheku ubumbe iKomidi leNgculazi elizobhekana ngqo nokwakhiwa kwezinhlelo zokuvikela, ukulashwa nokwesekwa kwabantu abaphila naleli gciwane. IPhini leMeya uFawzia Peer lizokuba yiPhini likaSihlalo waleli komidi. Amakhansela angu-19 azomela uMkhandlu azoqokwa nguSomlomo woMkhandlu uWilliam Lekgoa Mapena. Leli komidi liphinde libe namandla negunya lokukhetha abantu abanolwazi olunzulu ngeHIV/AIDS ukuba babe ngabeluleki balo. NgoJulayi, uMkhandlu weTheku usingathe iNgqungquthela yeNgculazi ka-21 yamazwe omhlaba ebihanjelwe yizingqwele emkhakheni wezempilo, ososayensi kanye nabantu abaphila negciwane lengculazi. UGumede uthe kubalulekile ukuthi iTheku lakhe izinhlelo zokulwa nengculazi ukuze lilandele izinjongo zeSouth African National AIDS Council. Lokhu kubandakanya ukwakha izinqubomgomo nezinhlelo zokulwa nalesi sihlava. ?SiyiTheku sizibophezele ekusebenzisaneni nomphakathi kanye neminye imikhakha kahulumeni ukwakha izinhlelo zezempilo nokuhlinzeka ngosizo noxhaso kulabo abahaqwe yilesi sifo,? kusho uGumede othe ukhathazeke ngabantu abaningi abaphila neHIV abangasazi isimo sabo sezempilo. Uthe: ?Kusekuningi okusamele kwenziwe ukuqinisekisa ukuthi abantu abanegciwane bathola imishanguzo.? gugu.mbonambi@durban.gov.za

UMeya Zandile Gumede usenguSihlalo weKomidi leNgculazi

ITHEKU LIHLINZEKA NGEZIDINGO KUBANTU

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center