METRO

e z a s e g a g a s i n i

16 Juni - 29 Juni 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

SILUNGISA IMIGWAQO YOBHUQU IZINHLELO ZOKUTHUTHUKISA INTSHA IZINDLELA ZOKONGA UGESI

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 5 Izindaba: Ikhasi 9

IDolobha nezinhlelo zokuthuthukisa intsha

CHARMEL PAYET UMASIPALA weTheku ususungule izinhlelo eziningi ohlose ngazo ukuthuthukisa intsha kanye nokuyeseka ukuze ikwazi ukubamba iqhaza ezinhlelweni zokuthuthukisa umnotho. Lokhu kuvele emcimbini wokwethula uhlelo lweYouth Month eShaka Marine World mhlaka 10 Juni obuhanjelwe intsha engaphezulu kuka 500 ebiqhamuka ezindaweni ezahlukene zaseThekwini. Lolu hlelo lwethulwe ilowo owayengusihlalo we-African Union uDkt. Nkosazana Dlamini-Zuma ehambisana neMeya uZandile Gumede kanye nezikhulu zeDolobha. Ekhuluma kulo mcimbi, uDkt Dlamini-Zuma utshele intsha ukuthi wonke umuntu uzalwa nekhono, umehluko ukuthi ulisebenzisa kanjani lelo khono. Uthe kumele kukhuliswe umnotho ukuze kuthuthuke izinga lempilo yabantu. ?Intsha kanye nabesifazane kumele babe yingxenye yezomnotho, ngoba uma bengasiyo ingxenye angeke sikwazi ukufeza isethembiso sethu njengezwe.? Unxuse intsha ukuba isebenze ngokuzikhandla. ?Masenze iDolobha lethu indawo ephephile nethandekayo kubahlali nakubavakashi. Masenze iTheku iDolobha elihamba phambili ngenhlanzeko hhayi eNingizimu Afrika kuphela kodwa emhlabeni jikelele. Ngiyakholwa ukuthi singakwazi ukukwenza lokhu,? esho ngokuzethemba. Owayengusihlalo we-African Union uDkt. Nkosazana Dlamini-Zuma ehambisana neMeya uZandile Gumede kanye nezinye izikhulu zeDolobha bethule uhlelo lweYouth Month eShaka Marine World mhlaka 10 Juni. IDolobha linezinhlelo eziningi zokuthuthukisa intsha elizoziqhuba kule nyanga. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE IMeya uGumede ithe intsha yango 1976 yazisukumela yalwa nokuhlukunyezwa kanye nemthetho yobandlululo. Uthe iDolobha liqhuba uHlaka lokuGuqula uMnotho ngokwezinga lakwaSupply Chain Management ukuze liqinisekise ukuthi intsha, abesifazane, abaphila nokukhubazeka, kanye namalungu omkhonto wesizwe bayawathola amathuba. ?Siwuhulumeni wabantu futhi siyabalalela abantu bethu,? kusho iMeya. IMeya uGumede ithe iDolobha angeke likhohlwe ukunakekela intsha yalo. ?Ihhovisi lami liphezu kwezinhlelo zokuthuthukisa intsha oluhambisana nohlelo lwesifundazwe kanye nelukazwelonke. Sifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi izinhlelo zeTheku zifinyelela kubo bonke abantu.? OyiBamba lePhini leMenenja yeDolobha oPhikweni lokuThuthukiswa koMnotho uPhilip Sithole uchaze izinhlelo eziqhubekayo ezindaweni ezakhele zeDolobha, utshalomali olufakiwe kanye namathuba emisebenzi azosunguleka. IMenenja yeDolobha uSipho Nzuza ikhulume ngamathuba entsha emkhakheni wezasolwandle.

Ibibanjelwe eThekwini ingqungquthela yengculazi

SIMPHIWE DLAMINI ZINGAPHEZULU kuka 2 500 izikhulu ebezihambele ingqungquthela yengculazi ebizwa nge 8th South African Aids Conference ebisingathwe uMasipala weTheku kususekela kumhlaka 13 kuya kumhlaka 15 Juni. Ibibanjelwe eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre ngaphansi kwesiqubulo esithi: ?The long walk to prevention: Every voice counts?. IMeya yeTheku uZandile Gumede, ophinde abe uSihlalo weKomidi leNgculazi eDolobheni, uthe le ngqungquthela izohlinzeka uMasipala ngezindlela zokubhekana nezinkinga eziphathelene nengculazi kanye nesandulela ngculazi (HIV/Aids). ?Kubalulekile ukuthi iTheku livule ithuba elifana naleli, lokudingida izinkinga eziphathelene nengculazi kanye nesandulela ngculazi ngokwezinga lesifunda ngokuhambisana nezinhlelo zeSouth African National AIDS Council. Lokhu kubandakanya ukubahlinzeka ngobuholi, inqubomgomo kanye nezinhlelo zokulwisana nalesi sihlava? kusho iMeya uGumede. USihlalo wengqungquthela uDkt. Sue Goldstein uthe Ingqungquthela yengculazi osekuphele iminyaka eyisishiyagalombili yabakhona ibibanjelwe eNkosi Albert Luthuli International Convention Centre kusukela kumhlaka 13 kuya kumhlaka 15 Juni. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE isiqubulo sale ngqungquthela sibalulekile. ?Ukuzivikela kanye nokufunda kuzohlinzeka abahlali ngolwazi lokuthi kubhekwana kanjani nezinkinga zemphakathi futhi avikelwa kanjani amalungelo abantu abasuke becindezelekile.? Uqhube wathi ukuzivikela iyona ndlela yokuxazulula izinkinga ezihambisana nesandulela ngculazi ezifana nezinkinga zomphakathi, ezezepolitiki kanye nezamasiko. Le ngqungquthela iphinde yakhuluma ngocwaningo lakwamuva oluchaza kabanzi ukuthi ungazivikela kanjani emagciwaneni amasha.

UMBUKISO WAMABHIZINISI WEZIFUNDA

KWAMNYANDU SHOPPING CENTRE

23-25 JUNI

Ngeminye Imininingwane: 031 311 4500

NONKE NAMUKELEKILE

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center