METRO

14

e z a s e g a g a s i n i e z a s e g a g a s i n i

Okthoba - 27 Okthoba 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

IMIPHAKATHI ENENQUBEKELA PHAMBILI

Izindaba: Ikhasi 3

ZISUKUNYELWE IZINKINGA ZASE DALTON

Izindaba: Ikhasi 4

Siqinisekisa ukuphepha

CHARMEL PAYET UMASIPALA ususungule uMnyango wamaPhoyisa wawo ozolwa nemibhikisho uphinde usebenze kakhulu ekuqiniseni umthetho eDolobheni. LoMnyango usukhombise ukushesha njengoba kuthatha isikhathi esilinganiselwe emizuzwini eyisithupha ukuba ufike lapho obizwe khona. IMeya yeTheku uZandile Gumede uthe lolu phiko lweMulti Operational Response Team Unit selwenze umsebenzi oyimpumelelo kaningi okubalwa kuyo ukuqeda ukubhikisha esikhathini esiyimizuzu engu-45 kanye nokuqikelela ukuvimbela ukudliwa komhlaba kaMasipala namanye amaphrojekthi. Lolu phiko lwalwakhelwe ukusiza ngesikhathi sokuvotelwa kohulumeni basekhaya, kodwa seluze lwenziwa lwaba ngolusemthethweni. IBamba likaNsumpa, uSbonelo Mchunu okunguye iNhloko yalolu phiko uthe ithimba lakhe lisize kakhulu amaPhoyisa oMkhandlu akwazi ukusheshe afike ezindaweni zezigameko. ?Noma ngabe imibhikisho yenzeka ezindaweni ezimbili ngasikhathi sinye lolu phiko luyakwazi ukuzihambela zombili.? UMchunu uthe usihlalo waleli thimba wuMphathi Dolobha uSibusiso Sithole kanti amalungu alo yizinhloko zeminyango eyahlukene. UMchunu ungumphathi wokusebenza kwalolu phiko olungaphansi kukaSteve Middleton oyiPhini leNhloko yokuSebenza kwamaPhoyisa oMkhandlu. Ngaphansi kwalolu phiko kunamathimba ahlukene okubalwa kuwo amaphoyisa aqaphe ukuthula emphakathini asebenza amashifu angu- 4 ukuqinisekisa ukuthi lusebenza ubusuku nemini. Kukhona nethimba elibhekelele eziphuthumayo, elinamalungu angu-114. UMchunu uthe amanye amalungu ombutho wamaphoyisa afakwe ngaphansi kwalolu phiko. Uthe lolu phiko luphinde lungenelele ezintweni ezithinta ubugebengu kanye nezidakamizwa. charmel.payet@durban.gov.za

Ziyabuya eCity Hall

IMeya uZandile Gumede ibidansa nabaculi abasafufusa esiteji ngenkathi kwethulwa iRhythm of the City ?lunch hour? Concert ebanjelwa ngaphandle kwaseCity Hall, kuChurch Walk. Lo mcimbi, ogxile kakhulu entsheni unikeza intsha ithuba lokukhombisa ngethalente layo, uqale mhlaka 30 Septhemba kanti uzokuba ngoLwesihlanu kabili ngenyanga kusukela ngo-13h00 kuya ku-14h00. Lo mcimbi uyaqoshwa uphinde usakazwe kuSABC 3 kuhlelo olubizwa nge-Expresso Morning Show. Isithombe: SIMISO NTULI

ITheku liwole izindondo ngokudala imisebenzi

JESSIE SINGH AND PRINCESS NKABANE BEKUYINJABULO yodwa kuMasipala weTheku kumaKZN Expanded Public Works Programme (EPWP) Kamoso Awards, njengoba uMasipala ukhale wemuka nemiklomelo emithathu okubalwa kuyona oweBest Infrastructure, Best Maintenance noweBest Volunteer Programmes. Iminyango kaMasipala enqobe imiklomelo mhlaka 5 Okthoba, kubalwa kuyona owezaManzi nokuThuthwa kweNdle, owezokuThuthwa kukaDoti kanye nowakwaSafer Cities. Lo mcimbi omkhulu ububanjelwe eMhlanga Three Cities Conference Centre. Ngenkathi ethula inkulumo yosuku uNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu nemiSebenzi yoMphakathi, uRavi Pillay uthe le miklomelo yethulwa ngonyaka ka-2007 kanti inhloso yawo ukubungaza iqhaza lezinhlaka zikahulumeni ekudaleni amathuba omsebenzi nokuqhakambisa umsebenzi ekuqaliseni uhlelo lwe-EPWP. ?Uhlelo lwemisebenzi Abasebenzi boMkhandlu- Kusuka kwesokunxele: UDumisani Msomi, Sibusiso Chamane noNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu nemiSebenzi yoMphakathi uRavi Pillay, iNhloko yakwa- Area Based Management uLinda Mbonambi, Pumla Jingxi noVusi Mkhize. yomphakathi luwuhlelo olwacatshangwa kahle olwakhelwa ukulwa nobubha, ukungalingani kanye nokuntuleka kwamathuba omsebenzi,? kusho uPillay. UPillay wengeze ngokuthi ngenkathi kwethulwa ihlandla lesithathu lalolu hlelo, uHulumeni wa KwaZulu-Natali wazibophezela ekutheni kuqambe kushaya u-2019 ube usudale amathuba omsebenzi angu-725 340 kanye nangu-282 062 emisebenzi yesikhashana. ?Isifundazwe sesidale amathuba omsebenzi angu-462 214 kanye nangu-155 893 emisebenzi yesikhashana. Imali esisebenzile ngalolu hlelo ibalelwa kuR479 388 million kanti ilinganiselwa ku-65 phesenti uma iqhathaniswa nemali ebekelwe ukwenza lo msebenzi enguR736 315 million. Le mali yayibekelwe unyaka wezimali ka-2014/15 no-2015/16,? kusho uPillay. Ephawula ngempumelelo ye-EPWP, oyiNhloko yakwa- Area Based Management uLinda Mbonambi uthe isiFundazwe sesishintshe kakhulu kule minyaka engu-22 edlule. ?Umuntu usengasuka eJozini aye eKokstad enesiqiniseko sokuthi uzohamba emigwaqweni emihle.? Khona manjalo uMasipala usaqhubeka nokuthuthukisa imiphakathi ngohlelo lwawo lweVuk? uphile Learnership oluqeqesha osonkontileka abafufusa. Bangu-150 osonkontileka asebehlomulile kulolu hlelo kusukela kunyaka ka 2003. jessie.singh@durban.gov.za princess.nkabane@durban.gov.za

INGQUNGQUTHELA

www.durban.gov.za

YE-ESSENCE FESTIVAL

031 266 9937/8 ? info@ikhono.co.za ? 031 311 4500

BHALISA MANJE

AMAFOMU OKUNGENELA ATHOLAKALA KU

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center