METRO

14

e z a s e g a g a s i n i

Julayi - 27 Julayi 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

IZINDLELA EZINTSHA ZOKUHLINZEKA NGAMANZI AMAPHROJEKTHI ASUNGULA AMATHUBA EMISEBENZI IDOLOBHA LIFUKULA AMACIKO AKULELI

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 5 Izindaba: Ikhasi 8

Ubuholi buxoxisana nezakhamizi

THEMBA KHUMALO Indawo yaseMlazi, eningizimu yeTheku, ibiphithizela ngesikhathi izikhulu, okubalwa kuzo amalungu esi- Gungu esiPhezulu esiFundazweni saKwaZulu-Natali kanye neKomidi lesiGungu esiPhezulu eDolobheni, bevakashele ama-war rooms ukuyohlola ukusebenza kwezinhlelo zokulethwa kwezidingongqangi zikahulumeni mhlaka 12 Julayi. Lokhu kuvakasha bekuhlose ukuqinisekisa ukuthi abahlali babamba iqhaza ezinhlelweni zokuphuthumisa ukuhanjiswa kwezidingo zomphakathi. IMeya uZandile Gumede inxuse abahlali ukuthi bawasebenzise ama-war room, wathi lena yindawo yomphakathi yokudlulisa izinkinga zawo ukuze zixazululwe. ?Ngohlelo i- Operation Sukuma Sakhe, siletha izidingo ngokuqinisekisa ukuthi iminyango kahulumeni ibamba iqhaza kuma-war rooms.? IMeya uGumede iqale usuku ngokuvakashela eCentralised Chronic Medication Dispensing and Distribution Clinic eMlazi esigcemeni sakwa Q kanti uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye neMvelo, uSihle Zikalala obemele uNdunankulu uWillies Mchunu uvakashele eMaskey Health Services kuWadi 85. Ngesikhathi ivakashele kulo mtholampilo, iMeya uGumede ithe izingqinamba eziphakanyisiwe zizolungiswa maduzane nje. ?Imitholampilo isizovula izinsuku eziyisikhombisa ngeviki. Abantu ngeke besalinda ngaphandle komtholampilo; onogada bazovula amasango ukuze balindele ngaphakathi emtholampilo.? Ekhuluma nobahlali baku- Wadi 89 esigcemeni sakwa T eHholo loMphakathi, uNgqongqoshe uZikalala ulishayele ihlombe iDolobha ngokuba nama war rooms asiza izakhamizi. ?Ngiqale ngavakasha kuWadi 85 ngaphambi kokuthi ngize lapha futhi ngibonile ukuthi kunendawo yokuphakela umphakathi. UMasipala usuwenze umsebenzi oncomekayo ngohlelo lwezindawo zokuphakela umphakathi.? UNgqongqoshe uZikalala phinde amazwi eMeya uGumede: ?Lolu hlelo lwasungulelwa ukusondeza izinhlelo zikahulumeni ezindaweni zabahlali. Sinxusa ukuthi zonke izinhlanga zomphakathi zibe yingxenye yama war rooms,? kuqhuba yena. UNgqongqoshe uZikalala uthe uma bonke abantu bengabamba iqhaza ezinhlelweni zama war rooms kuzobalula ukubhekana nezingqinamba zomphakathi. ?Uma kunobugebengu, kumele sisebenzisane neziGungu zamaPhoyisa oMphakathi kanye namaphoyisa ukuze kubanjwe izaphulamthetho UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye neMvelo, uSihle Zikalala kanye neMeya uZandile Gumede ibajabulisile indlela okuqhutshwa ngayo uhlelo lweCentralised Chronic Medication Dispensing and Distribution Clinic eMlazi esigcemeni sakwa Q. Ukuvakasha bekuyingxenye yohlelo likahulumeni lokuhlola ukusebenza kwezidingongqangi zomphakathi.Isithombe: THEMBA KHUMALO ziboshwe futhi zigwetshwe isikhathi eside.?Uthe ukube ama war rooms asebenza ngokugcwele bekungeke kube nemibhikisho ngoba amakhansela amawadi ngabe ayazazi izingqinamba ezibhekene namawadi awo. UNgqongqoshe uZikalala uqhube wathi iziNhlangano ezingenzi nzuzo (NGOs) ziyinsika yama war rooms waphinde wancoma indima eziyidlalayo ukusiza uhulumeni ukuthi axhumane nabantu. IMeya uGumede ithe ukuvakasha kobuholi besiFundazwe nobuka- Masipala kuchaza ukuthi uhulumeni ubakhathalele abantu. ?Lokhu kwakungekho ngesikhathi sikahulumeni wobandlululo. Silapha ukuzolalela izinkinga zenu ukuze sizilungise.? Uthe izinkinga eziphakanyisiwe, ezibandakanya ezezindlu, ugesi kanye nezemigwaqo zizolungiswa iminyango efanele. ?Sihamba nayo yonke le minyango eholwa iMenenja yeDolobha futhi izokwenza isiqiniseko sokuthi lezi zinkinga ziyalungiswa,? kuqhuba iMeya uGumede.

Uhlelo lwabachishimlilo luzohlomulisa intsha nabesifazane

CHARMEL PAYET LUYAQHUBEKA uhlelo loMnyango wezoMlilo kuMasipala lokugcwalisa izikhala zama-learnership eziwu 30 kulolu Phiko. Balinganiselwa ku 1 600 abantu abakhethiwe, abawu 520 ngabesifazane. UChief Fire Officer u-Enock Mchunu uthe uma seluya ngasemaphethelweni lolu qeqesho uMnyango kungenzeka ube nezikhala zomsebenzi eziningi okumele uzigcwalise kodwa ezinye izinqumo ziyothathwa ngaleso sikhathi. Labo abakhethiwe bazokuhlolwa amandla ngezindlela eziyisithupha ezahlukene. Ekhuluma ngokufakwa kwabesifazane kulo mnyango, uMchunu uthe awusekho umehluko wobulili kulo mkhakha njengoba abantu besifazane abaningi sebekukhombisile lokho. ?Lona umkhakha kanoma ubani ozimisele futhi okwaziyo ukusebenzisana nabanye abantu. Umnyango wezemlilo unomthetho oqinile ophathelene nokuzimisela ngoba sisebenza ngezimpilo zabantu futhi asikho isikhathi sokusebenza ngendlela engahle ikuphazamise lokhu,? kusho yena. Uthe ukucisha umlilo umsebenzi odinga amandla futhi intsha efisa ukuwenza lo msebenzi kumele izivocavoce. ?Kumele behlukane nezinto ezingahle ziphazamise izimpilo zabo kanye nomqondo. Intsha kumele izisondeze ezindaweni zezemlilo zangakubo, icele ukuvakasha noma ukuzobuka abacishimlilo ukuze ibone ukuthi basebenza kanjani,? kuqhuba uMchunu. Echaza indima ebalulekile edlalwa ngabacishimlilo, uthe ?basindisa izimpilo zabantu, ingqalasizinda futhi bayanakekela.? ?Umsebenzi wabo wemihla ngemihla, ukuqinisekisa ukuphepha ngokulawula imlilo edalwa ukuchitheka kwamakhemikhali, imithi kanye nezinye izinto ezinobungozi ezingahle zifinyelele kubantu, zibalimaze noma bashone. Omunye umsebenzi wabo ukutakula abantu abalimele ezingozini kanye nezilwane ezisuke zivaleleke emlilweni.? UMchunu uthe uma kuqubuka umlilo basukuma ngokuzethemba nangokushesha, ukuze bekwazi ukunqanda umlilo, bese besindisa izimpilo zabantu kanye nengqalasizinda. ?Ukuze kunciphe izigameko zomlilo nezokutakula, kumele kuqiniswe umthetho wokulawula amabhilidi kanye nemililo. Abacishimlilo baqhuba uphenyo lwezemlilo olwejwayelekile. Umthetho wokuxhuma amapayipi emabhilidini uyingxenye yomsebenzi owenzelwe ukuvikela izimpilo zabantu kanye nokulimala kwengqalasizinda.? UMchunu uthe lokhu kube yimpumelelo emva koqeqesho lezobuchwepheshe olwenziwe ngaphansi kwezimo eziyingozi kodwa ezilawulekayo ezihlala zenzeka.

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center