METRO

10 Mashi - 23 Mashi 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 3

IZINHLELO ZOKUVUSELELWA KWEDOLOBHA KUBOSHWE ABADAYISA IZNDLU

SILINDILE MALULEKA UBUHOLI besiFundazwe kanye nobeDolobha busishayele ihlombe isenzo samaphoyisa sokusukumela phezulu odabeni lokuqothwa komndeni waseMlazi kwaG, eningizimu yeTheku nokuholele ekutheni kuboshwe umsolwa osolwa ngaleli cala mhlaka 25 Febhuwari. UNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi uWeziwe Thusi neMeya yeTheku uZandile Gumede bahole ithimba lezikhulu eziphezulu ebeliya eMlazi esigcemeni sakwa-G beyodlulisa amazwi enduduzo emndenini wakwaMzila okwabulawa amalungu awo amane kwathi elilodwa ladlwengulwa. Abasebenzi bakahulumeni abebephelezelwa ngamakhansela, abasebenzi bakahulumeni kanye nezinye izinhlaka ezibambe iqhaza, uNgqongqoshe uThusi kanye noKhansela uGumede baphinde banikelela umndeni oshonelwe ngokudla. Selokhu kwenzeke lesi sigameko, sandisiwe isibalo samaphoyisa kule ndawo ukuqinisekisa ukuphepha kwabasinda kulo mshophi. UNgqongqoshe uThusi uwashayele ihlombe amaphoyisa ngokusebenza ubusuku nemini ukuqinisekisa ukuthi abasolwa babhekana nengalo yomthetho. ?Njengohulumeni waKwaZulu-Natali, ngifisa ukubonga amaphoyisa ngokuqinisekisa ukuthi kubakhona ababoshwayo, nokuqinisekisa ukuphepha kanye nokuvikeleka komndeni othintekayo. Emva kwesehlakalo, kwathunyelwa abeluleki ukuba beyosiza amalungu omndeni ukuze adlule kulobu buhlungu,? kusho uThusi. UKhansela uGumede uwugxekile umphakathi ngokuzithathela umthetho ngezandla. ?Sinxusa umphakathi ukuba usebenzisane namaphoyisa ukuqeda bonke ubugebengu emiphakathini yethu futhi uyekele amaphoyisa ukuthi abambe izigebengu,? kusho uGumede. UKhansela uGumede uphinde wabonga izinhlaka ezahlukene ezikwazile ukuphosa esivivaneni ngokunikelela umndeni obuwehlelwe umshophi. silindile.maluleka@durban.gov.za

Kunconywe amaphoyisa kolwaseMlazi

SILINDILE MALULEKA IZITHUNYWA zikaMasipala eziphezulu zizibophezele ekusheshiseni ukuletha izidingongqangi kanye nasekuqinisekiseni ukuthi baphucula isimo sempilo yabahlali basemawadini amane amasha asefakwe ngaphansi kukaMasipala weTheku abekade engaphansi kweVulamehlo Local Municipality. IMeya yeTheku UZandile Gumede ihambisana noSihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu neNgqalasizinda uKhansela uMondli Mthembu, iBamba loMphathi Dolobha uDumisile Nene, iPhini loMphathi Dolobha kwaGovernance and International Relations uSipho Cele, amaKhansela kanye nezikhulu zikaMasipala, babambe umhlangano nomphakathi wakuWard 105 Odidini Hall mhlaka 8 Mashi. Abahlali bakula mawadi amane asendaweni yasemakhaya afakwe ngaphansi kweTheku ngonyaka odlule, bebephume ngothi lwabo ukuzolalela uKhansela Gumede ethula izinhlelo zakhe zokuhlinzekwa kwezidingongqangi. Lamawadi abengaphansi IMeya yeTheku uZandile Gumede kanye neBamba likamMphathi Dolobha uDumisile Nene bekakwe wumphakathi wakuWard 105 ngenkathi beyoxoxisana nawo mayelana noMbiko wamiNyaka yonke ka2015/16 kumawadi amasha asanda kuhlanganiswa abengaphansi kweVulamehlo Local Municipality. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE

ITheku lizophuthumisa izidingo kumawadi amasha

kweVulamehlo Local Municipality phambilini ngaphansi kukaMasipala wesiFunda i-Ugu. Ibhodi lokuklanywa kwemincele lamemezela ukuthi lezi zindawo ezilandelayo zizongena ngaphansi kweTheku: Embo, Mfume, Fakazi neMdumezulu ngenxa yokushintsha kwemincele okuhloswe ngakho ukuphungula omasipala baKwaZulu- Natali basuke ku-61 baye ku-54. Lezi zindawo ezintsha zakhe iwadi engu- 105 okwenze ukuba sande isibalo samawadi eThekwini sisuka ku-103 siye ku-110. UKhansela Gumede uthembise ukuthuthukisa amawadi asemakhaya ukuze abahlali bakhona bathola izidingo ezifanayo nalezo zabantu abakwezinye izingxenye zeTheku. ?Siyazibophezela ekutheni siyiphothule yonke ingqalasizinda ekhinyabezekile. Njengoba sibheke kunyaka wezimali ka-2017/18, sizokwenza isiqiniseko sokuthi sibeka phambili uWard 105. Njengoba siphezu kokwakha isabelomali sonyaka wezimali omusha, sizoyidinga imibono yenu.? Uthe ukuntuleka kwamathuba omsebenzi yinto ezophela kungekudala njengoba bezokwethula uhlelo lwe-Expanded Public Works (EPWP) kanye nezinye izinhlelo kule wadi. UKhansela Gumede uphinde wagqugquzela osomabhizinisi abancane kanye nemifelandawonye ukuba babhalise kwinqolobane kaMasipala ukuze bakwazi ukusebenzisana nawo. Wengeze ngokuthi uMasipala uzovakashela lo mphakathi uma sekuqale imihlangano yokulalelwa kwesabelomali.

UMPHAKATHI UNGABHEKISISA ISILINGANISO SAMANANI EZEZINDLU KUSUKELA MHLAKA 10 FEBHUWARI KUYA KUMHLAKA 31 MASHI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center