METRO10

Febhuwari - 23 Febhuwari 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

SIQEDA UKWEBIWA KWAMANZI

Izindaba: Ikhasi 2

UHLELO OLUSHA LUKUTHUTHUKISWA KOMNOTHO

Izindaba: Ikhasi 5

Umsebenzi uyaqhubeka

THEMBA KHUMALO IMEYA yeTheku uZandile Gumede ubonge umphakathi waseMlazi obuphume ngothi lwawo ukuzofaka isandla ekuhlanzweni kwendawo yangakubo emuva kokuba kube nokuphazamiseka kokuqoqwa kukadoti. UKhansela uGumede uphinde wathembisa izakhamuzi zaseMlazi ukuthi uMasipala uzokwenza konke okusemandleni ukuqinisekisa ukuthi lokhu kuphazamiseka angeke kuphinde kwenzeke. ?Amaphoyisa azoqhubeka nokuqapha isimo kuleli lokishi. Ngeke sivumele izigcwelegcwele ukuba ziphazamise ukulethwa kwezidingongqangi emphakathini,? kusho uGumede. Lo mkhankaso wokuhlanza uza emuva kokuba kuye kwaba nokuphazamiseka kokuqoqwa kukadoti eMlazi okuqale mhlaka 30 Januwari ngenxa yeqeqebana labantu ebeliphazamise abasebenzi ababhekelela ukuqoqwa kukadoti kule ndawo. UKhansela uGumede uthe ukuqoqwa kukadoti kuqalile ngomhlaka 7 Febhuwari. Amaphoyisa, uMnyango kaMasipala wezokuVikela kanye nonogada abazimele bazoqhubeka nokuqapha isimo kule ndawo ukuqinisekisa ukuthi akubi khona ukuphazamiseka.? Ukulungiswa kwamapayipi aqhumile kanye nokwamukela izikhalazo zamakhasimende eminyangweni efana nokaGesi nowezoMgwaqo nakho kuye kwaphazamiseka. ?Le minyango ngikhuluma nje iphume nkalo zonke ukuqinisekisa ukuthi abantu abayawathola amanzi, ugesi kanye nokuthi bayazivala izikhisi,? kwengeza uKhansela Gumede. USihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu neNgqalasizinda, uKhansela Mondli Mthembu obehola amakhansela eMlazi kulo mkhankaso uthe isenzo saleli qeqebana eliphazamisa abasebenzi asamukelekile neze. ?Ngeke sihlale sigoqe izandla. Sikhathazekile kakhulu ngesimo sezempilo yabantu baseMlazi njengoba sibona udoti uqonga emagcekeni abantu,? kusho uMthembu. UKhansela uMthembu ucele abahlali ukuba basebenzisane noMasipala ukuze intuthuko ifinyelele kahle emiphakathini. ?Sicela izinhlaka zomthetho zenze okufanele kulowo muntu otholakala ephula umthetho,? kusho uMthembu. themba.khumalo@durban.gov.za

Umculo Ohamba Negazi

Injabulo ibhalwe ebusweni kwiMeya yeTheku uZandile Gumede ngenkathi eshayelwa ihlombe wumbhidi wekwaya iKZN Philharmonic Orchestra uNaum Rousine emuva kokuba kade eyibhidisa. Isithombe: VAL ADAMSON

Izinhlelo zokuqinisekisa ukuphepha eMlazi

CHARMEL PAYET ABAHLALI baseMlazi bazoyibona ngamehlo intuthuko uma sekuqala izinhlelo zentuthuko kumawadi emphakathini wabo. Lezi zinyathelo, kubalwa kuzo ukwakha izindawo zesikhashana zokuhlala imindeni edilikelwe izindlu kanye futhi nokwakha imithangala. Lokhu kulandela ngemuva kokuba iMeya yeTheku uZandile Gumede kanye nezikhulu zeDolobha bevashele le ndawo ngoDisemba lapho abahlali bephakamise khona ukukhathazeka ngokungaphephi kwabo. Umbiko owethulwe phambi komKhandlu ngomhlaka 31 Januwari ucele ukuxhaswa ngemali ukuze kuzolungiswa ezokuphepha kanye nokunye kumawadi aseMlazi okubalwa kuwo u 78, 79, 81, 82, 84, 85, 86, 87, kanye no 88. Lolu xhaso luzosiza ekwakheni imithangala ezovikela izindlu ezisengcupheni yokuwa, ukwakhiwa kwemizila yamanzi emvula, ukwakhiwa kwezindlu zesikhashana kanye nokwakhiwa kwezindlela zokuhamba abantu ezingama mitha angu -1 700. Luzophinde lulekelele ekudilizweni kanye nasekwakheni kabusha izindlu ezimoshwe yizimvula ezinamandla kanye nokuhlalisa imindeni engu -123 eyadilikelwa izindlu, kodwa okwamanje isahlala emahholo kaMasipala. Imindeni yahlaliswa okwesikhashana emahholo ngemuva kwezikhukhula. Umbiko ubalule izingqinamba abahlali ababhekene nazo ngesikhathi uKhansela uGumede eyohlola isimo kanye nezikhulu zokuHlaliswa kwaBantu ngoDisemba ngonyaka odlule. Kulezi zingqinamba kubalwa izindlu ezing-14 okutholakale ukuthi azikho esimweni sokuthi zingahlala abantu njengoba zakhiwe endaweni ebheke phansi kanti futhi zisengcupheni yokuwa uma kuguguleka inhlabathi ngenxa yezimvula ezinamandla. Kuphinde futhi kube nemindeni elinganiselwa ku-123 ehlala emahholo omphakathi kanye naseMlazi Bakery endala, edinga izindlu. Itholakele indawo okuzokwakhiwa kuyona izindlu zesikhashana ezingolindela okuzohlala kuzo imindeni yezindlu ezingu 14 ezisengcupheni yokuwa. Le ndawo okungekaMasipala isihloliwe kanti futhi isikulungele ukuthi kwakhiwe kuyo. UMasipala kusamele uthole enye indawo entsha okuzokwakhelwa kuyo eminye imindeni edilikelwe yizindlu. Ayisezukwazi ukwamukela abanye abantu le ndawo yesikhashana ekhona okuhlala kuyo abantu abadilikelwe. UKhansela uGumede uthe ngesikhathi abanye besemaholidini yena ubematasa evakashela eMlazi eyohlangana nemindeni ethintekile. Uthe bekumele kungenelelwe ngoba izimpilo zabantu bezisengcupheni. ?Ngiyazi ukuthi kunezinkinga ezifana nalezi kwamanye amawadi ezisazolungiswa,? kusho uKhansela uGumede.

UMPHAKATHI UNGABHEKISISA ISILINGANISO SAMANANI EZEZINDLU KUSUKELA MHLAKA 10 FEBHUWARI KUYA KUMHLAKA 31 MASHI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center