METRO9

Disemba 2016 - 26 Januwari 2017 Iphephandaba laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

News: Page 5 News: Page 3

KUHLOLWA UKULETHWA KWEZIDINGO UMASIPALA UFUKULA EZOLIMO

CHARMEL PAYET UZANDILE Gumede, oyiMeya yeTheku ungomunye wabaqokelwe ukuba yilungu lobuholi bukazwelonke neSouth African Local Government Association (SALGA). UGumede uqokelwe esikhundleni sokuba yiPhini likaMengameli wale nhlangano kanti eskaMengameli sithathwe yilowo owayeyiMeya yaseJohannesburg uParks Tau. Kanti khona manjalo uGumede isikhundla sakhe sokuba yiPhini likaMengameli wale nhlangano uzokube esibambe noSebenzile Ngangelizwe weLejweleputswa District Municipality kanye noLindiwe Ntshalintshali woMasipala waseMalahleni. Ukhetho kanye nokuqinisekiswa kwezikhundla zeKomidi eliPhezulu likaZwelonke kwenziwe kwiNgqungquthela kaZwelonke yeSALGA ka- 2016 ebibanjelwe eSandton International Convention Centre, eGoli, kusukela mhlaka 28 Novemba kuya kumhlaka 1 Disemba. Lobu buholi obusha buzosebenza ngaphansi komkhakha onganyelwe yiStrategic Framework yeSALGA kusuka ngo-2017 kuya ku- 2022. Le ngqungquthela ibibanjwe ngaphansi kwesiqubulo esithi: ?Sakha uhulumeni wasekhaya osebenzela abantu?. UGumede uthe uzizwa ehloniphekile ukuqokelwa kulesi sikhundla futhi uzosebenza ngokuzikhandla nezinhlaka zikahulumeni wasekhaya ukuqinisekisa impumelelo ekuhlinzekweni kwezidingongqangi emiphakathini. ?Siwuhulumeni wasekhaya siwuhlaka lukahulumeni olusondelene kakhulu nabantu futhi sidlala indima ebalulekile ekuqinisekiseni ukuthi sinikeza abantu izidingongqangi ezisezingeni elifanele nokuthi siphucula izimpilo zabantu. Sesikulungele ukwenza umehluko emiphakathini esiyisebenzelayo,? kusho uGumede.

IMeya iqokelwe kwesokuba yiPhini likaMengameli weSALGA

CHARMEL PAYET EZOKUBOLEKA Nokubolekisa Zomhlaba wonke (Global Credit Rating), okuyiyona ebibhekelela ezokuboleka nokubolekiswa kwezimali kuMasipala weTheku kuleminyaka yemali emithathu edlule, isithuthukise iLong-Term National Scale Credit Rating esuke ku-AA- yaya ku-AA. IShort-Term Credit Rating igcinwe ku A1+, okwenze yabukeka kahle jikelele. Ukubuyekezwa kweGlobal Credit Rating October 2016 kwaminyaka yonke bekuqukethwe embikweni owethulwe phambi kweKomidi eliphezulu ngomhlaka 6 December. Ngokusho kombiko, ukuthuthukiswa kwezokuboleka nokubolekisa kukhombisa ukusebenza ngokuzikhandla kwaMasipala uma kuziwa esimweni sezomnotho samanje lapho iNingizimu Afrika njengezwe ibhekene nezingqinamba kwezokuboleka nokubolekisa. Iphini likaMphathi Dolobha kwezezimali eMkhandlwini, uKrish Kumar uthe ukuthuthuka kwezokuboleka nokubolekisa kuveza ngokusobala ukuthi iDolobha liphethwe kahle. ?Lokhu kuthuthuka kumele kunconywe kulezizikhathi ezinzima emnothweni. ? kusho uKumar.

Izimali zeTheku ziphethwe kahle

Cllr Zandile Gumede IMeya yoMkhandlu weTheku SIMPHIWE DLAMINI UHLELO lukaMasipala weTheku lwezinsuku zamaholide luzogxila kakhulu ekubambeni izephulamthetho nasekugwemeni izingozi zomgwaqo njengoba uzobe utshale amaphoyisa awo athe xaxa ukuqinisekisa amaholide aphephile kubahlali kanye nezivakashi ezizokube zihambele leli Dolobha. Mhaka 7 Disemba iMeya yeTheku uKhansela Zandile Gumede yethule uHlelo lukaMasipala lweziNsuku zamaHolide oThongathi lapho khona ithe iTheku selikulungele ukwemukela zonke izivakashi ezizokube zihambele leli Dolobha ngala maholide. Uhlelo lwalezi zinsuku luzoqala ukusebenza kusukela namhlanje mhlaka 7 Disemba kuya kumhlaka 20 Januwari wonyaka ozayo. UKhansela uGumede wethule lolu hlelo lapho ebegubha khona izinsuku ezilikhulu selokhu ethathe esobumeya. ?Ukuphepha kwabantu yinto esisayibeke phambili. Njengoba amabhishi ezobe echichima ukugcwala sifuna ukuqinisekisa ukuthi abantwana abalahleki, yingakho sesakhe amabhengela azofakwa izingane ezandleni angu-90 000. Bonke abantwana abazobe behambele amabhishi bazofakwa amabhangela azobe enemininingwane yabazobe behamba nabo. Uma kwenzeka umntwana elahlekelana nalowo ahamba naye, sinabasizi bethu abagade izimo ezifana nalezo abazobe bezigadile beqinisekise ukuphepha kwabo baze batholane nabazali babo,? kusho uGumede. UMasipala uqashe abantu abangu-72 abazobe besebenza emabhishi ngalesi sikhathi ukusiza zonke izivakashi. UGumede uthe uMasipala uzibophezele ekugwemeni nasekwehliseni isibalo sabantu abaminzayo emabhishi ngalesi sikhathi.

Amaholide aphephile

Ukuqinisekisa ukuthi akunakungcola emabhishi, siqashe abantu abazosicoshela udoti abangu-95 saphinde safaka imigqomo kadoti engu-1 362 eduze nebeachfront,? kusho uGumede. UMasipala ucela bonke abantu abazobe behambele emabhishi ukuba basebenzise imigqomo kadoti ukuze bengangcolisi iDolobha lihlale lihlanzekile njalo. Ngaphezu kwalababantu abazoqoqa udoti abengezile abangu-95, uMnyango kaDoti (DSW) uzokhipha abasebenzi bawo abazongena ngokushintshana amahora angu-18. Sizophinde sibe nethimba elizobhekelela izikhalazo eziphuthumayo elizohlala likhona kusukela ngehora lesikhombisa ekuseni kuya kwelesine ntambama. UHlelo lwesikhathi samaholide (FESMAC) lwethulwe ngokusemthethweni oThongathi mhlaka 7 Disemba lapho iMeya yeTheku uKhansela uZandile Gumede idalule khona izinhlelo zokuqinisekisa ukuthi abahlali nezivakashi bathokozela amaholide aphephile. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE

YILWA NENKOHLAKALO NOKUKHWABANISA

0800 202020

INOMBOLO YAMAHHALA:

ASIDAYISI NGEMISEBENZI NAMATHENDA

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center