METRO8

Septhemba - 21 Septhemba 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 8

KUBUNGAZWE INGQALABUTHO U-O.R. TAMBO USIZO LWEZEMPILO E-DALTON UMASIPALA UHLANZA ITHEKU

SILINDILE MALULEKA ISIBOPHEZELO sikaMasipala weTheku sokuhambisa izidingo zomphakathi ngenhloso yokuqeda imijondolo kanye nokuthuthukisa isimo sempilo yabahlali siqinisekisiwe ngesikhathi iMeya yeTheku uZandile Gumede yethula iphrojekthi yokwakha izindlu ezizobiza imali engango R120 million Emona Sunhill Housing Development oThongathi mhlaka 27 Agasti. IMeya uGumede, ebiphelezelwa uSihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu kanye neNgqalasizinda uKhansela uMondli Mthembu kanye namakhansela ahlukahlukene asendaweni yasoThongathi, ikhulume nezakhamizi zakuWadi 61 ezihlala emijondolo yakulezi zindawo - okuyi Harry?s Farm, Firehouse kanye naseSaturam. Ilinganiselwa ku 1082 imindeni eqhamuka kulezi zindawo ezintathu ezohlomula kule phrojekthi yokwakhiwa kwezindlu ezobiza izigidi zamarandi. IMeya uGumede iphinde yamemezela ukuqokwa

IMeya yethule iphrojekthi yezindlu eka R120 million

IMeya yeTheku uZandile Gumede ikakwe amakhansela kanye nabasebenzi bakaMasipala ngesikhathi yethula iphrojekthi yokwakha izindlu ngo R120 million Emona Sunhill Housing Development oThongathi. Isithombe: LWAZI MZOBE kukasonkontileka wakwaStedone Development esiqalile ukwenza imisebenze efana nokugubha indawo okuzokwakhiwa kuyo, ukugubha imigwaqo kanye nemisele yamapayipi amanzi. Usonkontileka uzimisele ngokuthola ochwepheshe bezokwakha kanye nokufaka amapayipi amanzi bakulezi zindawo. Iphrojekthi yokwakha izindlu izohlukana ngokwezigaba, uPhase 1 ubandakanya ukwakhiwa kwezindlu ezingu 250 kanti le phrojekthi kulindeleke ukuthi iqedwe emuva kwezinyanga eziwu 12. ?Lo mphakathi kudala ubekezele futhi ulinde ukwakhelwa izindlu, lokhu kuvezwe ucwaningo olwenziwe ngaphambi kokuthi kuqale umsebenzi yokwakha. Manje ngoba ucwaningo seluqediwe futhi nemiphumela iyasijabulisa, sithi ayiqhubeke le phrojekthi. Uma usuqala umsebenzi wokwakha izindlu, kuzosunguleka amathuba emisebenzi,? kusho iMeya uGumede. Uma usuqediwe umsebenzi wokwakha izindlu, kuzoqala umsebenzi wokushayela phezulu kanye nowokuxhuma amapayipi amanzi. Ngenhloso yokuqinisekisa ukuthi zonke izakhamizi ziyawathola amanzi, kuzolungiswa izindawo zokugcina amanzi. Ngesikhathi iMeya uGumede yethula inkulumo yayo ngo 2016 ngesikhathi iqala ihlandla layo lokusebenza, yenza isibophezelo sokuqinisekisa ukuthi bonke abantu abahlala eduze kwemifula kanye nasemijondolo basizakala kuqala ezinhlelweni zentuthuko. UKhansela uMthembu uthe uMkhandlu uyazazi izingqinamamba ezibhekene nabahlali basemijondolo yasoThongathi. ?Sizimisele ngokuhlela omunye umhlangano wokuxoxa ngezinhlelo zokufaka ugesi.? silindile.maluleka@durban.gov.za GUGU MDLALOSE no- SIMPHIWE DLAMINI ISIGCINAMAGUGU seDolobha uMkhumbane Cultural and Heritage Museum esiseCato Manor, esesisize kakhulu ngokusungula amathuba emsebenzi kule ndawo siqokwe emcimbini wemklomelo obizwa nge- Africa Architecture Awards. Lo mcimbi wemiklomelo, ozoba mhlaka 28 Septhemba eCape Town, wenzelwe ukuhlonipha nokuklomelisa amaphrojekthi akulelizwe, ukubungaza umsebenzi womakhi, ukuhlonipha omakhi asebemnkantshubomvu kanye nokuthuthukisa omakhi abasafufusa. Iwu-307 imingenelo efakiwe, ewu 139 kuyo ingena ngaphansi komunxa ?wezokwakha?. Lesi sigcinamagugu esakhiwe ngemali engango R80 million siqokwe kwamahlanu ahamba phambili kulo munxa futhi isona kuphela esaseNingizimu Afrika esiqokiwe kulo mkhakha. IMeya yeTheku uZandile Gumede ithe: ? Le phrojekthi ayithuthukisanga kuphela indawo yaseCato Manor, kodwa iphinde yasiza ngokugcina amagugu ethu kanye nokuthuthukisa ezokuvakasha eThekwini. Okubaluleke kakhulu ukuthi, ivulele abantu bakule ndawo amathuba emisebenzi.? Isikhungo somlando kanye nesigcinamagugu kulindeleke ukuthi sibize imali engango R350 million uma sesiqediwe ukwakhiwa, sizobandakanya isikhungo somlando, isigcinamagugu, indawo yomlando kaQueen Thomozile, isakhiwo sosomabhizinisi nabahwebi kanye neCato Manor Freedom Park. INhloko yoPhiko lwezamaPaki, ukuNgcebeleka kanye namaSiko uThembinkosi Ngcobo uthe iDolobha liyakujabulela ukuthi isigcinamagugu saseMkhumbane siqokiwe kulo mcimbi. INhloko yoPhiko lwezobuNjiniyela uGreg Evans uncome uMnyango wezoKwakha kuMasipala ngamakhono awo.

Isigcinamugugu siqokelwe umklomelo wase-Afrika

Isigcinamagugu seDolobha uMkhumbane Cultural and Heritage Museum eqedwe ngonyaka odlule siqokwe emcimbini wemklomelo obizwa nge-Africa Architecture Awards. Isithombe: SITHUNYELWE

UMBUKISO WAMABHIZINISI

KUNGENWA MAHHALA

DURBAN EXHIBITION CENTRE

Ngeminye imininingwane: 031 266 9937/8

29 Sept 01 Oct

kuya ku

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center