METRO

7

e z a s e g a g a s i n i

Ephreli - 20 Ephreli 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

IMISEBENZI KWIMBONI YEZIMOTO KUKHETHWA AMAKOMIDI AMAWADI KUNCONYWE ABACISHIMLILO BETHEKU

Izindaba: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 5 Izindaba: Ikhasi 6

Ukwethulwa kwesabelomali kuthuthukisa ezomnotho

CHARMEL PAYET noPRIAH DASS ISABELOMALI sika- Masipala weTheku sonyakazimali ka 2017/18 esiwu R45 billion, esethulwe iMeya uZandile Gumede mhlaka 30 Mashi, siyisabelozimali sabantu esihlose ukuthuthukisa umnotho kanye nokuphuthumisa ukuhanjiswa kwezidingo eDolobheni. IMeya uGumede uthe kuyamthobisa ukwethula umbiko wakhe wokuqala wesabelomali. ?NgiyiMeya yabantu, lesi yisabelozimali sabantu. Konke esikwenzayo sikwenzela abantu bethu abasikhethile ukuba sihole leli Dolobha. Lona unyaka wokuqinisa ubumbano futhi unyaka wokubungaza uMongameli u- O.R Tambo,? kusho yena. Lesi sabelomali siqukethe imali engango R7.5 billion, u 75 phesenti waleyo mali wabelwe ingqalasizinda, ukuhambisa izidingo zomphakathi kanye nokuqedela imsebenzi esele. U R2.4 billion wale mali ubekelwe uhlelo lokwakha izindlu ezintsha kanye nokulungisa imijondolo yesikhashana. Isabelomali sika 2017/18 kuphakanyiswe ukuthi senyuke sisuke ku R34.9 bn siye ku R37.5 bn ngenxa yenani lemali elidingekalayo ukuqedela umsebenzi wokuhambisa izidingo zomphakathi, imali yokuthenga ugesi namanzi kanye nemali yokulungisa ingqalasizinda ?Ngikholwa wukuthi lesi sabelomali sizofezekisa izethembiso zethu esazenza ngesikhathi siqala ukusebenza mhlaka 23 Agasti ngonyaka owedlule. Lo mbiko wesabelomali usinikeza umdlandla Cllr Zandile Gumede IMeya yeTheku wokuthi senze amaphrojekthi amakhulu azosungula izinkulungwane zotshalomali kanye namathuba emsebenzi. Lokhu sikwenza ngokuhambisana nohlaka lukaMasipala lokuguqula isimo sezomnotho, olwethulwe kulo nyaka,? kusho uGumede. Kuphakanyiswe ukuthi amanani ezidingo anyuke kanje kunyakazimali ka 2017/18: ? Ama-rates 6.9%; ? Ugesi 1.88%; ? Amanzi okuphuza 15%; ? Amanzi amabhizinisi17%; ? Ukuqoqwa kukadoti 9.9%; ? Ukuthuthwa kwendle 9.9% ITheku lizimisele ngoku hambisa izidingo zomphakathi ngokushesha kanye nokuhlinzeka abahlali ngezidingongqangi zamahhala. Ngakho ke bonke abahola impesheni, amakhaya ezingane ezihlala zodwa, abahola isibonelelo sokukhubazeka kanye nalabo abahola imali yokugula ngeke bawakhokhele amarates esakhiwo sabo sokuqala esibiza u-R460 000. ?Abezepolitiki kanye nabasebenzi bakahulumeni bazoqala uhlelo lokusebenzisana nomphakathi ukuze banikeze abahlali bethu ithuba lokubhekisisa isabelomali, basebenzisane nathi ngaso futhi bafake nemibono ngesabelomali ngaphambi kokuba sethulwe ngokusemthethweni,? kwengeza yena. Uhlelo lokwethulwa kwesabelomali sesifundazwe luzokuba ngenyanga ka-Ephreli kanye noMeyi. Imininingwane egcwele mayelana nalolu hlelo izokhishwa maduzane. charmel.payet@durban.gov.zapriah.dass@durban.gov.za Kusukela kwesokunxele kuya kwesokudla : Inhloko yeHhovisi likaMeya uMartin Xaba, IMeya yase- Abidjan e-Ivory Coast uDanho Paulin Claude, iMeya yeTheku uZandile Gumede, uProfessor Babadtunde Agbola kanye noGeci Keruri Sebina abaphuma kwa-SA Cities Network ngesikhathi kuwumhlangano we- African Forum for Urban Safety. Isithombe: JESSIE SINGH

Sakha i-Afrika ephephile

SOHANA SINGH UKUZE kuqinisekiswe ukuthi abahlali bayazithola izidingo zokuphepha, ezempilo kanye nezokuvikela, i-Afrika iyaqhubeka nokusungula izindlela eziphusile zokuthuthukisa ezokuphepha kuleli zwekazi. Ekhuluma nezikhulu emhlanganweni wesibili we-African Forum for Urban Safety (AFUS) obubanjelwe eMoses Mabhida Stadium kusukele mhlaka 3 kuya kumhlaka 5 Ephreli, iMeya yeTheku uZandile Gumede, njengoSihlalo we-AFUS, uthe uMasipala weTheku uzimisele ngokwenza iDolobha elinakekelayo, ukuze bonke abahlali, nabamabhizinisi kanye nezivakashi zaleli Dolobha zizizwe zivikelekile futhi nempilo yazo iphephile. ?Ezokuphepha, ukulwa nobugebengu kanye nezokuvikeleka kuhlonzwe njengomgogodla wokukhulisa kanye nokuthuthukiswa amadolobha ethu. Uhlelo lwentuthuko lusinike ithuba lokuthi sibuyekeze, sihlanganise siphinde siqinise izindlela zethu zokulwa nogebengu,? kusho yena. IMeya uGumede iphinde yachaza ngokubaluleka kokufunda kanye nokucobelelana ngolwazi namanye amazwe ase-Afrika kanye nawomhlaba jikelele. ?Ngeke siwafezekise amaphupho ethu uma singasebenzisani namanye amadolobha futhi singahlanganyeli nezinhlaka ze- AFUS,? kusho iMeya. Lesi sigungu siphinde saba nezingxoxo nezikhulu eziphezulu zezepoliti kanye nezikhulu zikahulumeni ezivela ezwenikazi lase-Afrika kanye nasemhlabeni jikelele. Kuphindwe kwasungulwa ne- AFUS Advisory Council ezohlinzeka i-AFUS ngemibono yokuqinisa indima edlalwa abaholi bedolobha ekulwisaneni nobubha kanye nobugebengu. Kuphinde kwabanjwa nomhlangano neziphathimandla ezithintekayo kanye nabaholi bakaMasipala ukuze kuqinisekiswe ukubambisana ekuqiniseni ezokuphepha. IMeya uGumede ithe leli thuba lokuxoxisana namazwe ase-Afrika lizovumela iDolobha ukuthi likwazi ukubheka ezinye izindlela zokuthuthukisa ezokuphepha. ?Abantu kumele bazizwe bephephile edolobheni labo,? usho kanje. IPhini likaNgqongqoshe wezokuHlaliswa kwaBantu, uZou Kota-Fredericks uthe ukuhlanganisa intuthuko yeDolobha kanye nezokuphepha kubalulekile ukuze kwakhiwe imiphakathi ephephile. ?Inhloso wukuthi abantu bahlale ngokuphepha, ngokuthula nangokwesekwa. Lokhu kusho ukuphepha, ukukwazi ukuthenga indawo yokuhlala kanye nomhlaba.? UThomas Chiramba, onguMeluleki wesobuChwepheshe e-UN Habitat uncome iTheku ngokuthatha izinyathelo zokuqinisa ezokuphepha kuleli Dolobha.

UMPHAKATHI UNGABHEKISISA ISILINGANISO SAMANANI EZEZINDLU KUSUKELA MHLAKA 10 FEBHUWARI KUYA KUMHLAKA 2 MEYI

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center