METRO

5

e z a s e g a g a s i n i

Meyi - 18 Meyi 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

IMIHLANGANO YOMPHAKATHI YESABELOMALI UHLELO LOKULUNGISA IDOLOBHA THOLA INKONYANE YE-IDP

Izindaba: Ikhasi 3 Izindaba: Ikhasi 4 Izindaba: Ikhasi 11-14

Ukuthuthukiswa kwabantu kukhulisa umnotho

SILINDILE MALULEKA UHULUMENI waseNingizimu Afrika unethemba lokuthi ukuthuthukisa bonke abantu yisikhiye sokukhulisa umnotho esizohlomulisa imiphakathi ecindezelekile kanye nentsha yasezwenikazi lase- Afrika. UNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba uveze lombono kuNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye nezeMvelo KwaZulu-Natali uSihle Zikalala kanye nakwiMeya yeTheku uZandile Gumede ngesikhathi bevakashele amaphrojekthi amakhulu entuthuko, abandakanya i-Integrated Rapid Public Transport Network route, iBridge City precinct eKwaMashu kanye neDube TradePort. UGigaba obehola izikhulu zezwe, ezesifundazwe kanye nezeDolobha kulolu hambo, ubekhuluma kwiWorld Economic Forum on Africa (WEFA) eqale mhlaka 3 Meyi Enkosi Albert Luthuli International Convention Centre yaseThekwini. Le ngqungquthela yomhlaba ihlose ukuqhakambisa amathuba ezamabhizinisi kanye nawotshalomali. ?Siyawuqonda umsebenzi osihlalele waleli zwekazi lase-Afrika, kanye nokuthi kudingeka ukuba silibeke ezingeni. Izwe lase-Afrika ligcwele umfutho njengoba abantu abaningi abawusizo kungabantu abasha,? kusho uGigaba. Uhambo lokuvakashela amaphrojekthi amakhulu eDolobheni beluhlose ukubheka amathuba okuthuthukisa izinhlelo zomnotho ezindaweni ezicindezelekile ukuze abahlali bakhona bezobamba iqhaza kwezomnotho. UGigaba uqhube wathi ziningi izingqinamba ezibhekene nomnotho waseNingizimu Afrika neziholela ekutheni abantu bengabi nawo umdladla wokuthuthukisa umnotho. ?Mkhulu umthwalo othwelwe ngabantu abasha kanye nemiphakathi ecindezelekile efisa ukubamba iqhaza kwezomnotho. Angeke sikushaye indiva lokhu. Enye yezindlela yokubhekana nalokhu ukuvakashela emalokishini, ezindaweni zasemakhaya kanye nasemijondolo ukuze kuqinisekiswe ukuthi lezi zindawo nazo ziba yingxenye yokukhula komnotho waseNingizimu Kusukela kwesokunxele kuya kwesokudla: IMeya yeTheku uZandile Gumede, uNgqongqoshe wezeziMali uMalusi Gigaba, iMenenja yeDolobha esanda kuqokwa uSipho Nzuza kanye noNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMnotho, ezokuVakasha kanye nezeMvelo KwaZulu-Natali uSihle Zikalala bavakashele amaphrojekthi amakhulu aseThekwini ukuze beqhakambise intuthuko kanye namathuba otshalomali kwiWorld Economic Forum on Africa. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE Afrika,? kuchaza yena. Ehlonza imikhakha ebekelwe intuthuko yaKwaZulu-Natali, uZikalala uveze ukuthi izinhlelo zezinguquko kanye nokuthuthukiswa komnotho azisungulelwanga izindawo zasemadolobheni kuphela kodwa zisatshalaliswa nasemalokishini nasezindaweni zasemakhaya. ?Imikhakha yethu yentuthuko ibandakanya eyezemikhiqizo, eyezolimo, eyezezimayini, eyazasemanzini kanye nowezimoto. EKwaZulu- Natali, isifunda ngasinye sibekelwe intuthuko yaso futhi sesihlela ukuthi sizidlulisele nasemadolobheni amancane lezi zinhlelo zokuthuthukisa umnotho. Izinhlelo zokuguqula isimo somnotho ziyindlela yalabo abacindezelekile yokuthi bekwazi ukubamba iqhaza kwezomnotho. Umsebenzi wethu thina ukukhulisa umnotho kanye nokubavulela amathuba,? echaza uZikalala. IMeya uGumede yengeze yathi iTheku linoHlaka lweziNhlelo zokuThuthukisa uMnotho. ?Lena yindlela kanye notshalomali lweDolobha oluhlose ukuphuthumisa amaphrojekthi eTheku azohlomulisa osomabhizinisi abancane kanye nabahlali. Lama phrojekthi aveza umbono wentuthuko egxile kubantu, kanti futhi kubalulekile ukuthi lama phrojekthi abe nezindlela zokuheha abantu abebecindezelekile ngakwezomnotho,? kusho iMeya. IMeya iqhube yathi iDolobha lizimisele ngokubhekana nezinkinga ezahlukene kanye nokufaka isandla ekukhuliseni umnotho.

IMenenja yeDolobha entsha izolibeka ezingeni eliphezulu iTheku

NONDUMISO MATHOMANE IMENENJA yeDolobha ku- Masipala weTheku, uSipho Nzuza izosebenza ngokuzikhandla ukuze iqinisekise ukuthi iDolobha laseThekwini liqokwa njengelinye lamadolobha ahamba phambili ngokunakekela kanye nokuheha izivakashi emhlabeni jikelele. UNzuza, 54, oqale ukusebenza ngokusemthethweni mhlaka 1 Meyi, ufuna ukufezekisa leli phupho ingakapheli iminyaka emithathu eqalile ukusebenza kule nkontileka yakhe ezodonsa iminyaka emihlanu. UNzuza, oke wasebenza njengomeluleki weKomidi lesiGungu seDolobha lokuhlaziya amabhuku kanye nezinkinga zezimali ngoMthetho kaMasipala wokuLawula iziMali obizwa ngeMunicipal Finance Management Act (MFMA), uthe uzosebenzisa isikhundla sakhe sokuba yiMenenja yeDolobha ukuthuthukisa kanye nokukhulisa izinhlelo zeDolobha. ?Ukuba yiMenenja yeDolobha eMkhandlwini weTheku yithuba IMenenja yeDolobha uSipho Nzuza. Isithombe: SITHUNYELWE eliyingqayizivele lokuthi ngisebenzise ulwazi kanye namakhono engiwazuzile eminyakeni eyedlule. Njengomhlali waseThekwini, owazalelwa eThekwini waphinde wakhulela khona, kuyangithokozisa ukuba yingxenye yethimba elithuthukisa iDolobha lethu ukuze libe yiDolobha elihamba phambili emhlabeni,? kusho yena. UNzuza angeke alethe amava akhe kuphela eDolobheni, njengoba useke wasebenza njengesikhulu esiphezulu ezinkampanini ezahlukene, kusukela emabhange kuya ezikhungweni zokucwaninga amabhuku kanye nasezimbonini zezamanzi, kodwa useke wasebenza futhi njengomqondisi wezigungu eziningi. UNzuza wathola iziqu zeBachelor of Commerce (B.Com) e-University of South Africa (Unisa) ngo 1989. Uneziqu zeHigher Diploma in Taxation (H.Dip. Tax) azifundela e-University of Durban Westville (UDW) kanye neMasters in Business Administration (MBA) nayo ayithola enyuvesi efanayo. IMeya yeTheku uZandile Gumede ithe ijabule ngokuqokwa kukaNzuza njengoba ezoletha ?ushintsho kanye nobuholi obuqotho? esikhundleli sakhe njengeMenenja yeDolobha. ?Ubukhombisile ubufakazi bokuba ngumholi oqotho. Uwumuntu ophokophelele phambili futhi iDolobha lizohlomula ngolwazi kanye namava akhe awathole ezinkampanini ezizimele.? IMeya uGumede ithe la mava azosiza ezinhlelweni zeDolobha zokuthuthukisa ezomnotho.

UMPHAKATHI UNGABHEKISISA ISILINGANISO SAMANANI EZEZINDLU KUSUKELA MHLAKA 10 FEBHUWARI KUYA KUMHLAKA 16 MEYI 2017

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center