METRO2

Septhemba - 15 Septhemba 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

e z a s e g a g a s i n i

Izindaba: Ikhasi 7 Izindaba: Ikhasi 3

IZETHEMBISO ZOMKHANDLU KUBAHLALI ITHEKU LITHUTHUKISA INTSHA

Ubuholi obusha beTheku

GUGU SISILANA IMEYA entsha yaseThekwini uKhansela uZandile Gumede ufunge wagomela ngokuthi uzohola uMkhandlu Dolobha ongenayo inkohlakalo aphinde akhuphule izinga lokulethwa kwezidingo zomphakathi. UGumede ukusho lokhu enkulumweni yakhe yokuqala njengeMeya, emhlanganweni wokugcotshwa kobuholi buka-2016-2021 obungomhlaka 23 Agasti, eDurban City Hall. ?Imigwaqo yethu kumele ihlanzeke ngaso sonke isikhathi, izindlu kanye namabhizinisi kumele ahlale kunogesi, ezokuphepha nezempilo kumele kubhekelelwe ngaso sonke isikhathi kanye namanzi nokuthuthwa kwendle okuyizinto okumele sizibeke eqhulwini,? kusho uGumede. UMphathi Dolobha uSibusiso Sithole nguyena obefungisa amakhansela angu-218 kanye nokukhethwa kukaSomlomo woMkhandlu uWilliam Lekgoa Mapetla, okuthe emuva kwalokho uMapetla kwaba nguye othathe izintambo zokukhethwa kweMeya, Amalungu amasha obuholi bukaMasipala weTheku. Kusukela kwesobunxele: USomlomo uWilliam Lekgoa Mapena, iMeya uZandile Gumede, iPhini leMeya uFawzia Peer kanye noSotswebhu woMkhandlu uNelly Nyanisa. Isithombe: THEMBA KHUMALO iPhini leMeya, uFawzia Peer kanye noSotswebhu woMkhandlu uNelly Nyanisa. UGumede uzoba ngusihlalo weKomidi eliPhezulu. Amalungu aleli komidi kubalwa kuwo uFawzia Peer, Barbara Fortein, Sipho Kaunda, Mondli Mthembu, Zamazulu Sokhabase, Zwakele Mncwango, Sharon Hoosen, Heinz de Boer noMduduzi Samuel Nkosi. UThabane Luthuli uqokelwe esokuba wuSihlalo weKomidi likaMasipala iMunicipal Public Accounts Committee kanti uRichard Hlophe ube wuSihlalo we- Ethics Committee. Ekhuluma ngokuhlabana koMkhandlu emikhakheni eyehlukene, uGumede uthe uMasipala weTheku uqhuba kahle kakhulu uma kukhulunywa ngokulethwa kwezidingo zomphakathi kanti umlando uzikhulumela wona nangezindondo osuhlabane ngazo. ?Ngaphezu kwazo zonke lezi zindondo, ngeke sahlala sigoqe izandla ngosekudlulile. Umsebenzi wethu njengobuholi obusha boMkhandlu ukuhlanganisa lokhu osekwenziwe eminyakeni emihlanu edlule nokuthi sisheshise ukuhlinzekwa kwezidingongqangi ezindaweni lapho khona izidingo zingazange zifinyelele kubantu abadla imbuya ngothi,? kugcizelela uGumede. Uthe ikhona imisebenzi esiqalile ukwenziwa yokwenza ngcono impilo kubantu. Izinhlelo zeDolobha zibandakanya nokuthuthukiswa kwezindawo ezintsha esezingaphansi kukaMasipala weTheku njengoba usunamawadi angu-110 usuka kwangu-103. UGumede uphinde waqinisekisa osomabhizinisi ngokuthi uMkhandlu usazibophezele ekwenzeni iDolobha libe ngelisezingeni lomhlaba kwezotshalomali. gugu.smbonambi@durban.gov.za PRINCESS NKABANE SEKUQALILE ukwakhiwa kweBulwer Park Depot Conversion kanti uma sekuphothuliwe, lesi sikhungo sizohlinzeka ngezidingo ezinqala kubahlali nezivakashi eBulwer Park. Lesi sikhungo esisha sizokuba nezindlu zangasese, ihhovisi likanogada kanye nendawo yokudla. UNina Saunders, oyiBamba lePhini leNhloko eMnyangweni wakwa- Architecture uthe lesi sikhungo kulindeleke ukuba siphele ukwakhiwa ngoDisemba nonyaka. Uthe ukushintshwa kwesakhiwo esidala esasiyidepho eBulwer Park bakwenze belandela umyalelo woMnyango wezamaPaki, ukuNgcebeleka namaSiko wokuba kwakhiwe isikhungo esizokwazi ukuba nezindawo zokuzikhulula ukuze abantu abavakashela kule paki bakwazi ukuyisebenzisa kanye nendawo yokudlela. USaunders uthe ukwakhiwa kwale ndawo kuyingxenye yesigaba sesibili sokuvuselelwa kwePaki yase Bulwer eyaqalwa wuMnyango wakwa-Architecture eminyakeni embalwa edlule. ?Isigaba sokuqala saba yimpumelelo lapho sakha khona imizila yokugijima nendawo yokuzivocavoca kanti abahlali bakule ndawo bakhombise ukuyithakasela kakhulu,? kusho uSaunders. USaunders uthe amadepho amaningi abekule ndawo, lawo abencike kakhulu emizileni yokugijima eku- Ebor Road noBath Road asediliziwe. ?Isakhiwo esisha sizokwakhiwa lapho bekukhona esidala. Konke sekuphothuliwe kokwakhiwa kohlaka lwesakhiwo kanti kwenziwe into elula ngenhloso yokulandela imiyalelo yezemvelo,? kusho yena. Abahlali bakhombise ukuyamukela intuthuko entsha kule ndawo. UThembelihle Gumede ohlala kule ndawo uthe isikhungo esisha sizokuba wusizo kakhulu endaweni yaseBulwer Park. princess.nkabane@durban.gov.za

UMasipala ulungise idepho yaseBulwer Park

Umfanekiso odwetshiwe weBulwer Park Depot Conversion. Lesi sikhungo kulindeleke ukuba siphele ukwakhiwa ngoDisemba nonyaka.

ITHEKU LIHLINZEKA NGEZIDINGO KUBANTU

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center