METRO

1

e z a s e g a g a s i n i e z a s e g a g a s i n i

Ephreli - 14 Ephreli 2016 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

UMKHOMAZI UZOHLOMULA KWEZOMLILO

Izindaba: Ikhasi 3

KUTHASISELWE KODENARIYU BAMACIKO

Ezemidlalo: Ikhasi 16

Isezithebeni eyeTheku

ROMITA HANUMAN UMASIPALA weTheku wethule isabelo mali esiseyisiphakamiso sika-R41.7 biliyoni sonyaka wezimali ka-2016/17 emhlanganweni omkhulu wamakhansela. Umphakathi usungakwazi ukuphawula. Zonke izakhamizi ziyanxuswa ukuba ziphume ngobuningi bazo zethamele imihlangano yesabelomali ezoba sezindaweni ezahlukene zeTheku ngo-Ephreli. Emuva kwale mihlangano yokubonisana kuyobe sekuphasiswa isabelomali ekupheleni kukaMeyi 2016. Ukulethwa kwezidingo ngqangi, ukulwa nendlala, ukukhuliswa komnotho nokudalwa kamathuba emisebenzi yikho okumqoka kulesi sabelomali. UMeya James Nxumalo uthe: ?Isabelo mali senziwe kuqondwa kahle ukukhula kancane komnotho, ukunyuka kwezikweletu, nama-interest rates aphezulu la obekudingeka kuthathwe izinqumo ezinzima kwezezimali. Noma sisebenza ngaphansi kwezimo ezinzima ezimalini siyaqhubeka nokulethela abantu izidingo ngqangi.? UNxumalo usethembise ukuthi uMasipala uzokweseka uhlelo lukahulumeni okuqondwe ngalo ukuvuselela ugqozi lokuhlinzeka abantu ngezidingo ngqangi komasipala. UNxumalo uthe kuningi izakhamuzi zeTheku ezingazigqaja ngakho. ?Zingaphezu kuka-75% izakhamuzi esezihlinzekwe ngezidingo, sinezinhlelo zokulethela abantu izidingo ezisezingeni eliphezulu. Sizoqhubeka nokuletha izidingo ukuze siphucule impilo zabo.? UNxumalo unxuse izakhamuzi ukuthi zibe yingxenye yemihlangano yesabelomali futhi ziqinisekise ukuthi zibamba iqhaza ezethulweni ?Zonke iziphakamiso ezizokwethulwa sizozibhekisisa. Xhumana neKhansela lakho ngemihlangano yesabelomali. Uhla lwemihlangano luzokhishwa kwabezindaba,? kusho uNxumalo. Ukwakha amathuba emisebenzi enye yezinto eziseqhulwini ezinhlelweni zikaMasipala zokuthuthukiswa komnotho. UMasipala usubonile ukuthi ukwentuleka kwamathuba emisebenzi yikho okudala ukungalingani nobubha eNingizimu Afrika. Ngakho-ke izinhlelo zethu zakhelwe ukukulungisa lokho. Kunezinhlelo zokuthuthukiswa kwamakhono eseziqalwe nguMasipala, okubalwa kuzo uhlelo oseluqashe abafundi abangu-31 asebephothulile. Uhlelo lweZibambele lwakhe imisebenzi angu-6 200 kanti bangu-1 250 abantu abaqashelwe ukunakekela izindlu zangasese, kulindeleke ukuthi kuqashwe abanye abangu -50 kulo nyaka. Uhlelo lweZibambele kubhekwe ukuthi lwakhe imisebenzi engu-29 000.

Idolobha Lihloniphe Umakadebona

IMEYA yeTheku uJames Nxumalo enika lowo owayeyiNxusa laseMelika enhlanganweni yezizwe (UN), u-Andrew Young, indondo yeNkululeko ekhombisa ?uNelson Mandela eme emuva komnyango wejele ayeboshwe kulo nekhandlela esandleni sakhe ejabulela inkululeko yakhe?. U-Young unikwe iNkululeko yeDolobha leTheku emcimbini obuse-City Hall mhlaka 27 Mashi. EZINYE IZITHOMBE EKHASINI 5 Isithombe: THEMBA KHUMALO

Ayaqala amalungiselelo enkomfa yengculazi

SIMPHIWE DLAMINI KULINDEKE izinkulungwane zabantu baseThekwini ukuthi zihlanganyele nePhini likaMengameli wezwe, uCyril Ramaphosa, ubuholi besifundazwe nobuholi bukahulumeni wezasekhaya ngoLwesihlani lomhlaka 8 Epreli 2016 emviliyelweni ozokuba sezitaladini zeTheku yokwethulwa ngokusemthethweni kwezinsuku ezingu-100 ezisele njengoba kuzosingathwa i- 21st International AIDS Conference ezokuba ngo- Julayi. Umviliyelo uzoqala eKing Dinuzulu Park, uhambe kuDr Pixley Ka Seme Street, uphelelele eGugu Dlamini Park. Inhloso yalokhu ukuqwashisa abantu ngokubaluleka kwale ngqungquthela okuhloswe ngayo ukuthola izisombululo zokuqeda igciwane lesandulela ngculazi nengculazi (HIV/AIDS). IGugu Dlamini Park okuzophothulelwa kuyo lo mcimbi yaqanjwa ngesishoshovu seHIV/AIDS esakhandwa ngamatshe sabulawa e Lindelani eduze naKwaMashu ngo-1998 emuva kokuthi edalule emphakathi ukuthi une-HIV. Le ngqungquthela ezoba ngomhlaka 18 -22 Julayi e -Inkosi Albert Luthuli Convention Centre, izohanjelwa ososayensi, izinhlangano ezilwelwa ukuvikelwa kwamalungelo abantu nabaholi bezamabhizinisi bezokhuluma nge-HIV- AIDS okuyinto engathinti nje iTheku kodwa ethinta umhlaba wonke. UMeya weTheku ophinde abe nguSihlalo weThekwini AIDS Council, uJames Nxumalo uthe: ?Kubalulekile ukuthi sifundise futhi siqwashise umphakathi ngale ngqugquthela njengoba sazi ukuthi iTheku linesinye sezibalo ezinkulu komasipala esifundazweni saKwaZulu-Natal zohlelo lwama -ARV njengoba bebalelwa ku-650 000 abantu abanaleli gciwane.? UNxumalo wengeze ngokuthi leli kuzoba ikhwelo lokuthi kubanjiswane ukuze kufinyelelwe kubantu abangakalutholi usizo lwemishanguzo, izinto zokuvikela nezinhlelo zokunakekelwa. ITheku libalwa nomasipala abeseka uhlelo lwe-90-90- 90 la khona u90% wabantu abanesandulela ngculazi kufanele bazazi, kuthi u90% wabadinga ama-ARV bawathole bese kuqinisekiswa ukuthi u-90% wasebezazi bagcine izinga legciwane liphansi ukuqinisekisa ukuthi abaguli. simphiwe.dlamini@durban.gov.za

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center