METRO

11

e z a s e g a g a s i n i

Agasti - 24 Agasti 2017 Iphephandaba lakho laMAHHALA www.durban.gov.za

ITHEKU LISEKA ABESIMAME THINTA ITHEKU NGEZIKWELETU ZIKAMASIPALA IDOLOBHA LILETHA IZIDINGO

IZINDABA: Ikhasi 3 IZINDABA: Ikhasi 6 IZINDABA: Ikhasi 8

Izindlu zemixhaso kahulumeni azithengisi

SILINDILE MALULEKA UMASIPALA weTheku uyawugxeka kakhulu umkhuba wokudayiswa kwezindlu zikahulumeni okwenziwa ngabanikazi bazo, ikakhulukazi izidlu zemixhaso. UMasipala awuhambisani neze nabantu abadayisa izindlu zabo zemixhaso kahulumeni ngoba befuna ukuthola imali. USihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu kanye neNgqalasizinda uKhansela uMondli Mthembu ukhiphe isexwayiso kulabo abathintekayo kulesi senzo esingekho emthethweni. ?Uma uhulumeni ekunikeza indlu bese wena uyayidayisa, uzobhekana nengalo yomthetho. Akuvumelekile futhi kuwubugebengu ukudayisa indlu yakho onikezwe yona uhulumeni. Uma ukwenza, uzozithola usenkingeni nabomthetho,? kusho yena. UPhiko lezokuHlaliswa kwaBantu kuMasipala lusebenzisana noPhiko lakwa- City Integrity and Investigations ukuphenya ngalo mkhuba wokudayiswa kwezindlu zomxhaso eThekwini. IMenenja yoPhiko lezokuHlaliswa kwaBantu uGugu Ngema uthe ukudayiswa kwezindlu inkinga enkulu, uMasipala usebenza kanzima ukuyixazulula. KHAYA SENGANI UMASIPALA weTheku uzimisele ngokuthuthukisa abantu abaphila nokukhubazeka futhi uyabanxusa ukuthi befake izicelo zomsebenzi ezikhangiswa uMasipala. Umbiko, ochaza kabanzi ukuthi uhlelo lokubandakanya abantu abaphila nokukhubazeka luzoyinciphisa kanjani indlala futhi ?Abantu abadayisa izindlu kumele bazi ukuthi ngeke baphinde bethole olunye uxhaso lwezindlu zikahulumeni eNingizimu Afrika ngoba uMnyango wezokuHlaliswa kwaBantu usebenzisa uhlelo olulodwa olubizwa nge Housing Subsidy System. Lolu hlelo lugcina yonke imininingwane kulo mnyango kungakhathalekile ukuthi umuntu uhlala kusiphi isifundazwe,? kusho yena. UMasipala uyazi ukuthi kukhona abantu abadayisa izindlu zabo bese bebuyela emijondolo noma kolindela ababehlala kubo kudala. Kukhishwe isexwayiso nakulabo abathenga izindlu zemixhaso. ?Labo abathenga izindlu zemixhaso kwabahlomulile, igama lobumnini bomuzi alishintshi. Uma umnikazi womuzi esekhetha ukubuya ezomkhipha emzini wakhe, uMasipala ngeke ungenelele ngoba imininingwane yetayitela izoveza ukuthi ubani umnikazi wendlu. Ngakho-ke lowo othengayo uyolahlekelwa imali,? kuchaza uNgema. UMasipala unegunya olinikezwe inkantolo lokukhipha bonke abahlali abangene ngokungemthetho eCornubia Integrated Human Settlement Project. Bekufika abantu oPhikweni lezokuHlaliswa kwaBantu bephethe izincwadi zobumnini bomuzi zomgunyathi benze luzosiza kanjani ngokuqeda indlala, wethulwe emhlanganweni weKomidi lakwa- Governance and Human Resources Portfolio. USihlalo waleli Komidi uKhansela uBarbara Fortein uthe iDolobha kumele liqashe abanye abantu abaphila nokukhubazeka. Lokhu kwesekwe ngamakhansela abesemhlanganweni, anxuse abasebenzi bakaMasipala ukuthi baphuthumise IMeya yeTheku uZandile Gumede, iPhini leMeya uFawzia Peer noSihlalo weKomidi lezokuHlaliswa kwaBantu neNgqalasizinda uKhansela uMondli Mthembu nomhlali obejabulela ukuthola indlu uPhumzile Mbambo, ongomunye kwabane abahlomule ngezindlu zemixhaso eTafuleni, eNanda ngesikhathi kubungazwa usuku lokuzalwa kukaMandela ngomhlaka 18 Julayi. UMasipala usuxwayise abahlali ukuthi abayeke ukudayisa izindlu zemixhaso ngoba befuna ukuthola imali. Isithombe: ZAMANTUNGWA GUMEDE sengathi banikezwe lezo izincwadi ukuze bethole okhiye bezindlu zabo. Izincwadi zomgunyathi, ezinesihloko esithi ?incwadi yetayitela yesikhashana?, uMasipala uyaphenya ngazo kanye nobunye ubugebengu

ITheku libakhathalele abaphila nokukhubazeka

obuphathelene nezindlu obubikiwe kwaMasipala. Ukunikezelwa kwezindlu kwenziwa ngokulandela uhlelo lweHousing Subsidy System. Lokhu kwenziwa ngenhloso yonikezela ngezindlu kubantu uhlelo lokuqasha abantu abaphila nokukhubazeka. IPhini leMenenja yeDolobha yakwaCorporate and Human Resources uDumisile Nene uthe bawu 289 abantu abaphila nokukhubazeka abaqashwe uMasipala. Uthe kumele kuqashwe abanye abawu 262 ukuze kufezeke isifiso seDolobha sokuqasha abangamaphesenti amabili. ?Asiyikhohliwe inqubomgomo yokuqasha ngoba sibheka abantu abanazo zonke izimfanelo zomsebenzi osuke ukhangisiwe. Sigqugquzela bonke abantu abaphila nokukhubazeka ukuthi bafake izicelo zomsebenzi kwaMasipala,? kusho uNene. Uthe eminye iminyango, efana nowakwaGovernance, Corporate and Human Resources Cluster, isiqalile ukulandela imigomo abafanele. UNgema ukugcizelele ukuthi izindlu zemixhaso kahulumeni azidayisi. ?Uma umuntu othole indlu engasayifuni noma engasayidingi, kumele ayibuyisele kwaMasipala yokuqasha ngokulingana ngokuqasha abesifazane. UNene uthe bebefuna ukuqeda onke amahlazo baphinde balwe nokushoda kolwazi ngabantu abaphila nokukhubazeka. ?UMasipala uzimisele ngokubhekana nezinkinga ezihlupha abantu abaphila nokukhubazeka kanye nokuqhuba imikhankaso efundisa ngokukhubazeka. Sesakhe ubudlelwano ukuze uyinikeze omunye umuntu oyidingayo. Akumele kushintshiswane ngemali ngoba izindlu zikahulumeni zihlinzekwa mahhala kolabo abazidingayo,? kusho yena. silindile.maluleka@durban.gov.za nezinhlangano ezahlukene ukuze siqinisekise ukuthi abantu abaphila nokukhubazeka bayahlonishwa futhi bayaqashwa kuMasipala,? kusho yena. UNene uqhube wathi abantu abaphila nokukhubazeka akumele bengabaze ukusho ukuthi baphila nokukhubazeka uma befaka izicelo zomsebenzi kwaMasipala. khaya.sengani@durban.gov.za

You need to upgrade your Flash Player


You need to upgrade the version of your Flash Player to version 9 minimum.

Click here

Adobe Flash Player Download Center